№ 33, 2018 рік

Назва статті pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
І.В. Несторишен, В.А. Туржанський
Профілювання митних ризиків в системі забезпечення митної безпеки України
9-16
pdf
Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко
Академічна мобільність в контексті підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти
17-24
pdf
Т.В. Решитько, І.М. Міценко
Зарубіжний досвід щодо детінізації діяльності населення у сфері сільськогосподарського виробництва
25-32
pdf
О.О. Рудич, О.О. Драган
Методичні підходи до оцінки диверсифікації, як засобу зниження ризику виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств
33-43
pdf
Т.Ф. Рябоволик, В.В. Стратан
Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні
43-50
pdf
Т.П. Шепель
Теоретичні основи функціонування особистих селянських господарств"
50-57
pdf
Ю.В. Гвоздєв
Економічна сутність і значення інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання
57-67
pdf
Е.О. Панченко
Механізми формування інтелектуального капіталу транснаціональних корпорацій
67-74
pdf
І.О. Царенко
Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки: регіональний аспект
75-86
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
М.В. Семикіна, А.В. Семикіна, А.В. Мельнік
Людський капітал регіону: небезпека кадрових катастроф
87-95
pdf
Л.А.Коваль, С.А.Романчук
Формування кадрової стратегії інноваційного підприємства
96-101
pdf
О.В. Горпинченко
Вплив професійного розвитку на якість людського капіталу в контексті становлення інноваційної моделі національної економіки
102-110
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
О.А. Магопець
Визначення сутності поняття «оподаткування» в контексті його сприйняття як соціального процесу
111-119
pdf
С.П. Попова, В.М. Попов
Фінансове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад
120-129
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ.СТАТИСТИКА.
Бесік Баучадзе
Перспективи й тенденції розвитку управлінського обліку в Грузії
130-135
pdf
О.О. Головченко, Н.Ю. Головченко
Побудова ефективних систем економічного контролю в житлово-комунальному господарстві в умовах трансформації загальних принципів управління в галузі
135-143
pdf
Л.В. Кононенко
Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства
144-152
pdf
І.В. Смірнова, Н.В. Смірнова
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
152-164
pdf
О.С. Роєва
Аналіз впливу матеріальних витрат на формування собівартості продукції, робіт або послуг підприємства
165-170
pdf
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ.
Ю.В. Кернасюк
Науково-методичні аспекти прогнозування витрат і планування сталого розвитку агропідприємства
171-181
pdf
В.А. Панченко
Методи розробки динамічної моделі прийняття рішень в системі кадрової безпеки підприємства
182-189
pdf
Л.М. Макаренко
Методика шкалювання результатів автоматизованого тестування респондентів соціодинамічних систем
189-198
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
М.В. Семикіна, С.Р. Пасєка, М.В. Бугаєва
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
199-211
pdf
В.А.Вишневська, І.В.Ніколаєв
Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств
211-218
pdf
Н.О.Коваленко, Н.В.Столярчук
Економічний аналіз та бізнес-планування як базові елементи оцінки інвестиційної привабливості авіакомпанії
218-226
pdf
О.В. Шелковникова, В.С. Шелковникова
Привабливість підприємницької діяльності в Україні та за її межами: організаційний та податковий аспекти
226-235
pdf
О.М.Саркісова, А.Ф.Токарь
Аналіз діяльності авіаційних перевезень в Україні
236-242
pdf