DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.152-164

Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування

І. В. Смірнова, Н. В. Смірнова

Об авторах

Смірнова Ірина Володимирівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Е-mail: smirnova.iryna@ukr.net

Смірнова Надія Володимирівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, Е-mail: smirnova.iryna@ukr.net

Анотація

У статті узагальнені передумови реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі у світі та в Україні. Уточнено зміст категорії «державний сектор». Досліджено етапи міжнародної та вітчизняної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема, щодо запровадження міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. Запропоновані напрямки удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі

Ключові слова

бухгалтерський облік, фінансова звітність, державний сектор, стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності, глобалізація, стандартизація

Повний текст:

PDF

Посилання

Voskalo, N.M. (2014). Porivnialna kharakterystyka natsionalnykh i mizhnarodnykh standartiv bukhhalterskoho obliku dlia derzhavnoho sektoru [Comparative description of national and international public sector accounting standards]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of UNFU, 24.4, 258–263 [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [A Commercial Code of Ukraine]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Doroshenko, O.O. (2013).Transformatsiia ob’iektiv bukhhalterskoho obliku v biudzhetnykh ustanovakh v konteksti modernizatsii obliku v derzhavnomu sektori [Transformation of objects of accounting in budgetary establishments in the context of modernisation of account in the public sector]. Biznes Inform – Business Inform, 2, 209–211 [in Ukrainian].

Zubilevych, S.Ya., & Pozniakovska, N.M. (2016). Novi standarty bukhhalterskoho obliku u derzhavnomu sektori Ukrainy: problemy zaprovadzhennia [The New standards of accounting in the public sector of Ukraine : problems of input]. Visnyk NUVHP – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management, 2(74), 61–71 [in Ukrainian].

Yefymenko, T.I., Lovinska, L.H., Svirko, S.V., & Levytska, S.O. (2010). Informatsiine zabezpechennia upravlinnia derzhavnymy finansamy. Standartyzatsiia biudzhetnoho obliku yak instrument modernizatsii derzhavnykh finansiv Ukrainy [Informative providing of management public finances Standardization of budgetary account as instrument of modernisation of public finances of Ukraine]. F.O. Yaroshenko (Ed.). (Vols. 1-4). K.: DNNU «Akademiia finansovoho upravlinnia» [in Ukrainian].

Kanieva, T., & Shevchenko, S. (2010). Stan i perspektyvy rozvytku obliku v derzhavnomu sektori Ukrainy [State and prospects of development of account in the public sector of Ukraine]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNUTE, 5, 33–40 [in Ukrainian].

Kovtunenko, K.V., & Kucherenko, T.O. (2014). Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku biudzhetnykh ustanov Ukrainy v umovakh perekhodu do mizhnarodnykh standartiv [Features of accounting of budgetary establishments of Ukraine are in the conditions of passing to the international standards] Ekonomika: realii chasu – Economy: realities of time, 2(12), 79–82 [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku derzhavnoho vnutrishnoho finansovo kontroliu : skhval. rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.2005 № 158 [Conception of development of state internal financial lycontrol : Order of Cabinet of Ministers of Ukraine from 24.05.2005 № 158] (2005). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official announcer of Ukraine, 22 [in Ukrainian].

Koshchynets, M. I. (2015). Zarubizhnyi dosvid shchodo reformuvannia bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori [Foreign experience in relation to reformation of accounting in the public sector] Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of socio-economic researches of Odessa national Economic University, 2, 57, 71–78 [in Ukrainian].

Mizhnarodni standarty bukhhalterskoho obliku dlia derzhavnoho sektoru. Ministerstvo finansiv Ukrainy [International public sector accounting standards]. minfin.gov.ua. Retrieved from http://195.78.68.18/minfin/document/81046/B4.pdf [in Ukrainian].

Natsionalni standarty bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 101-135 [National public sector accounting standards 101-135]. minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023 [in Ukrainian].

Lovinska, L.H., Haponenko, L.V., Hizatulina, L.V., & Sushko, I. (2016). Oblik vytrat na nadannia sotsialnykh posluh zghidno z mizhnarodnymy standartamy [An account of charges is on the grant of social services according to the international standards]. T.I. Yefymenko, & L.H. Lovinska (Ed.). Kyiv : DNNU “Akad. fin. upravlinnia” [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia natsionalnykh polozhen (standartiv) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy № 1202 vid 12.10.2010 r. [About claim of national public sector accounting standards: order of Ministry of finance of Ukraine № 1202 from 12.10.2010]. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1017-10 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Stratehii modernizatsii systemy bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori na 2007–2015: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.01.2007 r. № 34 [About claim of Strategy of modernization of the system of record-keeping in a public sector on 2007-2015: Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from 16.01.2007 № 34]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Proekt Stratehii modernizatsii systemy buhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori na 2018–2025 roky [A project of Strategy of modernization of the system of accounting in a public sector on 2018-2025]. buhgalter. com.ua. Retrieved from https://buhgalter.com.ua/upload/news/2018/3/Proekt_strategii_18-25.doc [in Ukrainian]

Svirko, S.V. (2012). Pryntsypy ta metody vitchyznianoho bukhhalterskoho biudzhetnoho obliku v umovakh yoho modernizatsii [Principles and methods of home budgetary international accounting are in the conditions of his modernization] Finansy, oblik i audyt – Finances, account and audit, 19, 360–369 [in Ukrainian].

Sushko, N.I. (2016). Klasyfikatsiia nadkhodzhen i vytrat v protsesi kaznacheiskoho obsluhovuvannia derzhavnoho biudzhetu v umovakh yevrointehratsii [Classification of receivables and charges in the process of treasury maintenance of the state budget in the conditions of eurointegration] Scientific Journal «ScienceRise», 2/1(19), 47–54 [in Ukrainian].

Tytykalo, V.S. (2017) Transformatsiia finansovoi zvitnosti biudzhetnykh ustanov vidpovidno do MSBODS [Transformation of the financial reporting of budgetary establishments is in accordance with international public sector accounting standards]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Farion, A. (2012). Osnovni isnuiuchi protyrichchia poniattia shchodo sub’iektnoho skladu derzhavnoho sektora Ukrainy v konteksti modernizatsii systemy bukhhalterskoho obliku [Basic existent contradictions of concept in relation to subject composition of public sector of Ukraine in the context of modernization of the system of accounting] Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galychina economic announcer, 39, 103-112 [in Ukrainian].

Farion A.I. (n.d.). Normatyvno-pravove zabezpechennia vedennia bukhhalterskoho obliku u subiektiv derzhavnoho sektoru [Normatively-legal providing of conduct of accounting in the state sector]. nbuv.gov.ua Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/ 22.htm [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Воськало Н.М. Порівняльна характеристика національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору [Текст] / Н.М. Воськало // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 258–263.
 2. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 3. Дорошенко О.О. Трансформація об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах в контексті модернізації обліку в державному секторі [Текст] / О.О. Дорошенко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – C. 209–211.
 4. Зубілевич С. Я., Позняковська Н. М. Нові стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі України: проблеми запровадження [Текст] / С. Я. Зубілевич, Н. М. Позняковська // Вісник НУВГП. – 2016. – Випуск 2(74). – С. 61–71.
 5. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами [Текст] : наук.-практ. вид. у 2-х т.: Т. 1: Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державних фінансів України / [Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, С. В. Свірко, С. О. Левицька та ін.; за заг. ред. Ф. О. Ярошенко]. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2010. – 226 с.
 6. Канєва Т. Стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі України [Текст] / Т. Канєва, С. Шевченко // Вісник КНТЕУ. – 2010–- № 5. – С. 33–40.
 7. Ковтуненко К.В. Особливості бухгалтерського обліку бюджетних установ України в умовах переходу до міжнародних стандартів [Текст] / К.В. Ковтуненко, Т.О. Кучеренко // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 2(12). – С. 79–82.
 8. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансово контролю : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158 [Текст] / Офіційний вісник України. – 2005. – № 22.
 9. Кощинець, М. І. Зарубіжний досвід щодо реформування бухгалтерського обліку в державному секторі [Текст] / Маріанна Ігорівна Кощинець // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. – Одесса: Одеський національний економічний університет. – 2015. – Вип. 2. – № 57. – С. 71–78.
 10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/document/81046/B4.pdf.
 11. Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі 101-135 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023.
 12. Облік витрат на надання соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами [Текст] / Л. Г. Ловінська, Л. В. Гапоненко, Л. В. Гізатуліна, І. Сушко ; за заг. ред. Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінської. – Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2016. – 216 с.
 13. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України № 1202 від 12.10.2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1017-10.
 14. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua.
 15. Проект Стратегії модернізації системи бхгалтерського обліку в державному секторі на 2018–2025 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/upload/news/2018/3/Proekt_strategii_18-25.doc
 16. Свірко С.В. Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації [Текст] / С.В. Свірко // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – Вип. 19. – С. 360–369.
 17. Сушко Н. І. Класифікація надходжень і витрат в процесі казначейського обслуговування державного бюджету в умовах євроінтеграції [Текст] / Н. І. Сушко // Scientific Journal «ScienceRise». - 2016. – №2/1(19). – С. 47–54.
 18. Титикало В.С. Трансформація фінансової звітності бюджетних установ відповідно до МСБОДС [Текст] : авт. дис. кандидата екон. наук: 08.06.04 / Титикало Володимир Сергійович. – Житомир, 2017. – 21 с.
 19. Фаріон А. Основні існуючі протиріччя поняття щодо суб’єктного складу державного сектора України в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку [Текст] / А. Фаріон // Галицький економічний вісник. – 2012. – №6(39). – С.103–112.
 20. Фаріон А.І. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку у субєктів державного сектору [Електронний ресурс] / А.І. Фаріон. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/22.htm

Copyright (c) 2018 Смірнова Ірина Володимирівна, Смірнова Надія Володимирівна