DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.120-129

Фінансове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад

С. П. Попова, В. М. Попов

Об авторах

Попова Світлана Петрівна, асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина, E-mail: popova-sp@ukr.net

Попов Володимир Миколайович, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: popovvm@ukr.net

Анотація

Дотаційність значної частини місцевих бюджетів зробило їх обтяжливими для державного бюджету та позбавило територіальні громади стимулів до соціально-економічного розвитку. Тому питання об’єднання територіальних громад та пошуку й розширення джерел їх ефективного розвитку зберігають свою актуальність. Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних підходів щодо сутності фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад та на цій основі подальший науковий пошук напрямків розширення джерел їх фінансування. Під фінансовим забезпеченням територіальних громад слід розуміти процес формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, з метою задоволення потреб та інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території. При цьому, основною формою фінансового забезпечення територіальних громад залишається бюджетне фінансування, від якості якого залежить рівень їх економічного та соціального розвитку. Крім бюджетних джерел фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад можуть використовуватися інвестиційні, грантові та кредитні. Важливим кроком у зміцненні фінансової бази об’єднаних територіальних громад стало створення Держаного фонду регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків. Недостатність бюджетного фінансування територіальних громад зумовлює необхідність пошуку альтернативних джерел їх фінансового забезпечення. Необхідно стимулювати територіальні громади до використання свого права на здійснення запозичень як місцевих, так і зовнішніх, в тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Перспективними для територіальних громад можуть бути такі механізми фінансування їх розвитку як ендавмент та краудсорсинг. Використання певних інструментів та механізмів залежить від специфіки розвитку конкретної громади, її можливостей та проблемних ситуацій. Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані на пошук напрямів розширення їх фінансової бази, формування шляхів заохочення підприємницької ініціативи, ефективного використання місцевих ресурсів, створення нових робочих місць тощо.

Ключові слова

об’єднана територіальна громада, фінансові ресурси, фінансове забезпечення, місцеві бюджети, дотації, Державний фонд регіонального розвитку, власні доходи громади

Повний текст:

PDF

Посилання

Abramova, I.V. (2017). Teoretychne obgruntuvannia zmistu ta form finansovoho zabezpechennia ob'iednanykh terytorial'nykh hromad [The theoretical substantiation of content and forms of financial support of joint territorial communities]. Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu - The Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University, Vol. 2, 1(59), 9-18 [in Ukrainian].

Bohun, K.V. (2013). Alhorytm stvorennia i realizatsii prohramy marketynhu i brendynhu mista [The algorithm of creating and implementing a program of marketing and branding of a city]. Ekonomyka y upravlenye - Economics and management, 2, 40-45 [in Ukrainian].

Biudzhetnyj kodeks Ukrainy (2010). [The Budget Code of Ukraine]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page7 [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia. Mistsevi biudzhety 159 obiednanykh terytorialnykh hromad. 2016 [Decentralization of local budgets 159 united territorial communities. 2016]. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/De-centr_297x210_April-2017.pdf [in Ukrainian].

Kovalenko, M.A., Shvorob, H.M., & Matsiievych, T.O. (2014). Shliakhy polipshennia finansovoho zabezpechennia diial'nosti terytorial'nykh hromad [Ways to improve the financial support of territorial communitie]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia - The theory and practice of public administration and local self-government, 1, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_1_23 [in Ukrainian].

Kosarina, V.P., & Tymoshenko, O.V. (2010). Ekonomichna pryroda ta sutnist' finansovykh resursiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia: problemni pytannia [The economic nature and essence of financial resources of local self-government bodies: problematic issues]. Finansy Ukrainy - Finanses of Ukraine, 5, 118-125 [in Ukrainian].

Karyj, O.I., & Panas, Ya.V. (2015). Mistsevi initsiatyvy ta zaluchennia hromads'kosti do zdijsnennia mistsevoho samovriaduvannia. Navchal'nyj posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Local initiatives and involvement of the public in the implementation of local self-government. A manual for local self-government officials]. Asotsiatsiia mist Ukrainy – Kyiv: TOV «PIDPRYYeMSTVO «VI EN EJ» [in Ukrainian].

Perelik proektiv Derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku [List of projects of the State Fund for Regional Development]. dfrr.minregion.gov.ua. Retrieved from http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list [in Ukrainian].

Pro Derzhavnyj fond rehional'noho rozvytku. Ofitsijnyj sajt Derzhavnoho fondu rehional'noho rozvytku; Ministerstvo rehional'noho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunal'noho hospodarstva Ukrainy [About the State Fund for Regional Development. Official website of the State Fund for Regional Development; Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine]. dfrr.minregion.gov.ua. Retrieved from http://dfrr.minregion.gov.ua/pro-konkurs [in Ukrainian].

Borsch, H.A., Vakulenko, V.M., Hrynchuk, N.M., Dekhtiarenko, Yu.F., Ihnatenko, O.S. & Kujbida, V.S., et al. (2017). Resursne zabezpechennia ob'iednanoi terytorial'noi hromady ta ii marketynh: navchal'nyj posibnyk [The resource provision of a joint territorial community and its marketing: manual]. Kyiv [in Ukrainian].

Sember, S.V., Chubar', O.H., & Mashiko K.S. (2015). Teoretychni pidkhody do vyznachennia sutnosti finansovoi spromozhnosti ta finansovykh resursiv terytorial'noi hromady [The theoretical approaches to the definition of the essence of financial capacity and financial resources of a territorial community]. Rehional'na ekonomika - The regional economy, 3(77), 81-90 [in Ukrainian].

Storonians'ka, I.Z., & Pelekhatyj, A.O. (2014). Finansove zabezpechennia rozvytku terytorial'nykh hromad u konteksti administratyvno-terytorial'noi reformy [Financial support of the development of local communities in the context of the administrative-territorial reform]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 3(73), 228-238 [in Ukrainian].

Sukhars'ka, L.V. (2016). Elementy systemy finansovoho zabezpechennia rozvytku terytorial'noi hromady [Elements of financial support system for the development of the territorial community]. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy - NADA Bulletin under the President of Ukraine, 1, 119-125. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_1_17 [in Ukrainian].

Sukhars'ka, L.V. (2017). Analiz stanu finansovoho zabezpechennia rozvytku ob'iednanykh terytorial'nykh hromad u suchasnij Ukraini [The analysis of the state of financial support for the development of joint territorial communities in modern Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka - Public Administration: Theory and Practice, 1, 92-101. Retrieved from http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/19/files/fb4bab59-69c4-415d-b4b0-cac93834d1ba.pdf [in Ukrainian].

Kravtsiv, V.S. (Eds.). (2017). The territorial development and regional policy in Ukraine: current problems, risks and prospects for administrative and financial decentralization: scientific report, L’viv. ird.gov.ua. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20170701.pdf [in Ukrainian].

Chubar, O.H., & Mashiko, K.S. (2016). Detsentralizatsiia i finansove zabezpechennia terytorial'noi hromady [The decentralization and financial support of a territorial community] Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu - The scientific bulletin of Uzhgorod University, Vol. 1, 1(47), 419-426 [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Абрамова І.В. Теоретичне обґрунтування змісту та форм фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад [Текст] / І.В. Абрамова //Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2017. – № 1 (59), т. 2. – С. 9–18.
 2. Богун К.В. Алгоритм створення і реалізації програми маркетингу і брендингу міста [Текст] / К.В. Богун / Экономика и управление. – 2013. – №2. – С. 40–45.
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page7
 4. Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад. 2016 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/De-centr_297x210_April-2017.pdf
 5. Коваленко М.А. Шляхи поліпшення фінансового забезпечення діяльності територіальних громад [Електронний ресурс]. / М.А. Коваленко, Г.М. Швороб, Т.О. Мацієвич // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_1_23
 6. Косаріна В.П. Економічна природа та сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування: проблемні питання [Текст] / В.П. Косаріна, О.В. Тимошенко // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 118–125.
 7. Карий О.І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] / О.І. Карий, Я.В. Панас / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 176 с.
 8. Перелік проектів Державного фонду регіонального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list
 9. Про Державний фонд регіонального розвитку [Електронний ресурс]. / Офіційний сайт Державного фонду регіонального розвитку; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/pro-konkurs
 10. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. [Текст] / [Г.А. Борщ, В.М. Вакуленко, Н.М. Гринчук, Ю.Ф. Дехтяренко, О.С. Ігнатенко, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук, В.В. Юзефович] – К.: – 2017. – 107 с.
 11. Сембер С.В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової спроможності та фінансових ресурсів територіальної громади [Текст] / С.В. Сембер, О.Г. Чубарь, К.С. Машіко // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 81-90.
 12. Сторонянська І.З. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи [Текст] / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 228–238.
 13. Сухарська Л.В. Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громади [Електронний ресурс] / Л.В. Сухарська // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 119–125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_1_17
 14. Сухарська Л.В. Аналіз стану фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад у сучасній Україні [Електронний ресурс] / Л.В. Сухарська // Державне управління: теорія та практика. – 2017. – № 1. – С. 92–101. – Режим доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/19/files/fb4bab59-69c4-415d-b4b0-cac93834d1ba.pdf
 15. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації: наукова доповідь [Електронний ресурс] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2017. – 120 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20170701.pdf
 16. Чубарь О.Г., Машіко К.С. Децентралізація і фінансове забезпечення територіальної громади [Текст] / О.Г. Чубарь, К.С. Машіко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016. – Вип. 1 (47). – Т.1. – С.419–426.

Copyright (c) 2018 Попова Світлана Петрівна, Попов Володимир Миколайович