DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.144-152

Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства

Л.В. Кононенко

Об авторах

Кононенко Леся Віталіївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: slv2828@ukr.net

Анотація

У статті здійснено дослідження інноваційного розвитку системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства та обґрунтована необхідність оптимізації форм бухгалтерського обліку за порядком оформлення у відповідності як з можливостями автоматизованих систем, так і з вимогами зовнішнього середовища. Доведена циклічність еволюції форм бухгалтерського обліку відповідно до класичної теорії розвитку.

Ключові слова

інноваційний розвиток, підприємство, інформаційне забезпечення, еволюція, бухгалтерська інформаційна система

Повний текст:

PDF

Посилання

Akhmyatov, M. K. (2010). Kontseptsiya intellektualnogo obespecheniya innovatsionnogo razvitiya predprinimatelstva [Concept of intellectual support of innovative development of entrepreneurship]. Extendet abstract of Doctor’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Benko, M. M. (2013). Zmist innovatsii v obliku, analizi i kontroli yak adaptyvnoi reaktsii na zminy ekonomichnykh protsesiv [Content of the innovation in the accounting, analysis and control as an adaptive response to changes in economic processes]. Ekonomichni nauky. Ceriia : Oblik i finansy – Economic Sciences. Series: Accounting and Finance, 10(5), 5-14. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(5)__3 [in Ukrainian].

Benko, M. M. (2010). Vdoskonalennia oblikovoho protsesu v innovatsiinomu rozvytku informatsiinykh tekhnolohii [Improvement of the accounting process in the innovative development of innovative technologies]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Collected Works "ChSTU Bulletin. Series: Economics", 173-177. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2010_25(1)__40 [in Ukrainian].

Butynets', F.F., Vojnalovych, O.P., & Tomashevs'ka, I.L. (2006). Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku: pidruchnyk [Organization of accounting]. Butynets' F.F. (Ed.). (4th ed.). Zhytomyr: PP “Ruta” [in Ukrainian].

Burova, T. A. (2016). Informatsiini osnovy oblikovoi polityky ta shliakhy yikh udoskonalennia [Information basis of accounting policies and ways of their improvement]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific Bulletin of Polissia, 2, 73-78. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_2_13 [in Ukrainian].

Vakulchyk, O. M., & Vasyl'ieva, V. H. (2015). Udoskonalennia kontseptualnoi osnovy finansovoi zvitnosti pidpryiemstv u protsesi adaptatsii bukhhalterskoho obliku do mizhnarodnykh standartiv [Improvement of conceptual basis of financial reporting of enterprises in the process of adaptation of accounting to international standards]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Ekonomika – Bulletin of the Academy of Customs of Ukraine. Series: Economics, 1, 11-16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_1_4. [in Ukrainian].

Volkov, O. I., & Denysenko, M. P. (Eds.). (2007). Economics and organization of innovation activities. Kyiv: Tsentr uchbovoi lit [in Ukrainian].

Drozd, I. K., & Vdovichenko, V. O. (2013). Informatsiini tekhnolohii yak faktor udoskonalennia oblikovykh protsesiv [Information technology as a factor to improve accounting processes]. Nezalezhnyi audytor – Independent Auditor, 4, 2-11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2013_4_3 [in Ukrainian].

Anshin, V. M., Kolokolov, V. A., Dagaev, A. A., & Kudinov, L. G. (2007). Concepts, multi-level strategies and mechanisms of innovative development. (3d ed.). Moscow: Delo [in Russian].

Kononenko, L. V. (2014). Innovatsiini tekhnolohii u bukhhalterskomu obliku [Innovative technologies in accounting]. Fynansu, uchet, banky – Finance, accounting, banks, 1, 161-166. Retrieved from http://nbuv.gov.ua /UJRN/Fub_2014_1_23 [in Ukrainian].

Kremen, V.H., & Horlacha, M.I. (2004). Filosofiia [Philosophy]. Kharkov: Prapor [in Ukrainian].

Kropyvko, M.F., Kozak, M.I., Pokhilenko, E.P., & Romanova, E.P. (2004). Osnovy arkhivno-komp’iuternoi formy obliku [Fundamentals of archival-computer accounting forms]. P.T. Sabluka (Ed.). Kyiv: IAE UAAN [in Ukrainian].

Lehenchuk, S.F. (2014). Bukhhalterska realnist yak ob’iekt instytutsiinykh doslidzhen[accounting reality as a subject of institutional research]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku - Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues, 794, 188-200. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_28 [in Ukrainian].

Lehenchuk, S.F. (2016). Osnovni tendentsii u sferi bukhhalters'koho obliku: shliakhy rozvytku v KhKhI stolitti [Major Tendencies in Accounting: ways of Development in the XXI Century]. Oblik i finansy – Accounting and finance, 1, 32-37. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_1_7 [in Ukrainian].

Lehenchuk, S. F. (2017). Shliakhy rozvytku bukhhalterskoho vidobrazhennia hospodarskoi realnosti v svitli udoskonalennia kontseptsii bahatovariantnosti metodolohii bukhhalterskoho obliku [Ways of development of accounting reflection of an economic reality in the light of the development of the accounting methodology multivariance concept]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economy, finances, management topical issues of science and practical activity, 8, 91-98. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_8_10 [in Ukrainian].

Medvedev, M. Yu. (2001). Obshchaya teoriya ucheta: estestvennyy, bukhgalterskiy i kompyuternye metody [General theory of accounting: natural, accounting and computer methods]. Moskow: Izdatelstvo «Delo i servis» [in Russian].

Mykytiuk, P. P. (2007). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Mnykh, Ie. V., & Bradul, O. M. (2008). Kontseptsiia pobudovy komp’iuternoi informatsiinoi systemy obliku diialnosti korporatsii [The concept of building a computer information system for accounting corporations]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and auditing, 4, 41–45 [in Ukrainian].

Mossakovskyi, V. B. (2012). Shliakhy udoskonalennia obliku u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Ways of improving accounting in agricultural enterprises]. Oblik i finansy – Accounting and finance, 1, 30-35. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_6. [in Ukrainian].

Mossakovskyi, V. (2014). Osnovni napriamky udoskonalennia obliku v Ukraini [Main directions of accounting improvement in Ukraine]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and auditing, 6, 35-40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_6_5 [in Ukrainian].

Pavliukovets, M. P. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady zaprovadzhennia kloud-komp’iuternoi formy obliku [Theoretical and methodological principles of introduction of a computer-based computer accounting form]. Oblik i finansy – Accounting and finance, 1, 149-151. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_6_5 [in Ukrainian].

Palii, V.F. (2005). Aktualnue voprosu teoryy bukhhalterskoho ucheta [Actual issues of accounting theory]. Bukhhalterskyi uchet – Accounting, 3, 45-48. [in Ukrainian].

Pro investytsiinu diialnist : zakon Ukrainy № 1560-XII vid 18.09.1991 r. [On Investment Activity: Law of Ukraine No. 1560-XII of 18.09.1991]. zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1560-ХІІ [in Ukrainian].

Savchenko, V.M. (2005). Tendentsii rozvytku funktsii bukhhalterskoho obliku v ahrarnii sferi [Trends in the development of accounting functions in the agrarian sector]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky - Scientific works of the Kirovohrad state technical university. Economic sciences, Vol.7, 1, 209-214 [in Ukrainian].

Fatkhutdinov, R. A. (2008). Innovative management. (6d ed.). Sankt- Peterburg: Piter [in Russian].

Shirobokov, V.G. (2002). Aktivno-adaptivnaya sistema bukhgalterskogo ucheta v selskom khozyaystve: kontseptualnye podkhody, teoriya i praktika [Active adaptive system of accounting in agriculture: conceptual approaches, theory and practice]. Dodctor’s thesis. Voronezh [in Russian].

Shumpeter, J.A. (2008). The theory of economic development. V. S. Avtonomova (Ed.). Moscow: Direktmedia Pablishing [in Russian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Ахмятов М.К. Концепция интеллектуального обеспечения инновационного развития предпринимательства [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра экон.наук : 08.00.05 / Мавлит Калимович Ахмятов. – СПб., 2010. – 44 с.
 2. Бенько М. М. Зміст інновацій в обліку, аналізі і контролі як адаптивної реакції на зміни економічних процесів [Електронний ресурс] / М. М. Бенько // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(5). – С. 5–14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(5)__3.
 3. Бенько М.М. Вдосконалення облікового процесу в інноваційному розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / М. М. Бенько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2010. – Вип. 25(1). – С. 173–177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2010_25(1)__40
 4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник [для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – [4-е вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.
 5. Бурова Т. А. Інформаційні основи облікової політики та шляхи їх удосконалення[Електронний ресурс] / Т. А. Бурова // Науковий вісник Полісся. – 2016. – Вип. 2. – С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_2_13.
 6. Вакульчик О. М. Удосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / О. М. Вакульчик, В. Г. Васильєва // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. – 2015. – № 1. – С. 11–16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_1_4.
 7. Волков О. І., Денисенко М. П. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : підручн. / О. І. Волков, М. П. Денисенко ; за ред. О. І. Волкова та М. П. Денисенко. – К. : Центр учбової літ., 2007. – 662 с.
 8. Дрозд І. К. Інформаційні технології як фактор удосконалення облікових процесів [Електронний ресурс] / І. К. Дрозд, В. О. Вдовіченко // Незалежний аудитор. – 2013. – № 4. – С. 2–11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2013_4_3.
 9. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития [Текст] : учеб. пособ. / В. М. Аньшин, В. А. Колоколов, А. А. Дагаев, Л. Г. Кудинов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Дело, 2007. – 584 с.
 10. Кононенко Л. В. Інноваційні технології у бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / Л. В. Кононенко // Финансы, учет, банки. – 2014. – Вып. 1. – С. 161–166. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Fub_2014_1_23.
 11. Кремень В.Г. Філософія [Текст] : Підр. для вищ. шк./ В.Г. Кремень, М.І. Горлача. – Х.: Прапор, 2004. – 736 с.
 12. Кропивко М.Ф. Основи архівно-комп’ютерної форми обліку [Текст] / М.Ф. Кропивко, М.І. Козак, Е.П. Похіленко, Е.П. Романова; за ред. Саблука П.Т. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 131 с.
 13. Легенчук С. Ф. Бухгалтерська реальність як об’єкт інституційних досліджень [Електронний ресурс] / С.Ф. Легенчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 188–200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_28.
 14. Легенчук С.Ф. Основні тенденції у сфері бухгалтерського обліку: шляхи розвитку в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / С. Ф. Легенчук, А. В. Рабошук // Облік і фінанси. – 2016. – № 1. – С. 32–37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_1_7.
 15. Легенчук С.Ф. Шляхи розвитку бухгалтерського відображення господарської реальності в світлі удосконалення концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / С.Ф. Легенчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. – № 8. – С. 91-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_8_10.
 16. Медведев М. Ю. Общая теория учета: естественный, бухгалтерский и компьютерные методы [Текст] / М. Ю. Медведев. – Москва: Издательство «Дело и сервис», 2001. – 752 с.
 17. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
 18. Мних Є. В., Брадул О. М. Концепція побудови комп’ютерної інформаційної системи обліку діяльності корпорацій [Текст] / Є. В. Мних, О. М. Брадул // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 4. – С. 41–45.
 19. Моссаковський В. Б. Шляхи удосконалення обліку у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. Б. Моссаковський // Облік і фінанси. – 2012. – № 1. – С. 30–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_6.
 20. Моссаковський В. Основні напрямки удосконалення обліку в Україні [Електронний ресурс] / В. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 6. – С. 35–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_6_5.
 21. Павлюковець М.П. Теоретико-методологічні засади запровадження клоуд-комп’ютерної форми обліку [Електронний ресурс] / М. П. Павлюковець // Облік і фінанси. – 2012. – № 1. – С. 149–151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_34.
 22. Палій В. Ф. Актуальные вопросы теории бухгалтерского учета [Текст] / В. Ф. Палій // Бухгалтерский учет. – 2005. – №3. – С. 45-48.
 23. Про інноваційну діяльність : закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
 24. Савченко В.М. Тенденції розвитку функцій бухгалтерського обліку в аграрній сфері [Текст] / В.М. Савченко. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – Вип. 7, ч. І. – С.209–214.
 25. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебн. для вузов. – 6-е изд. / Р. А. Фатхутдинов. – СПб : Питер, 2008. – 448 с.
 26. Широбоков В.Г. Активно-адаптивная система бухгалтерского учета в сельськом хозяйстве: концептуальные подходы, теория и практика [Текст] : дис. … д-ра экон. наук. – Воронеж -2002
 27. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: пер. с англ. [Текст] / Й. А. Шумпетер; под. ред. В. С. Автономова. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008.

Copyright (c) 2018 Кононенко Леся Віталіївна