DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.9-16

Профілювання митних ризиків в системі забезпечення митної безпеки України

І.В. Несторишен, В.А. Туржанський

Об авторах

Несторишен Ігор Васильович, доцент, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків, Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Хмельницький, Україна, E-mail: nestor_nema@ukr.net

Туржанський Віталій Анатолійович, доцент, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків, Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Хмельницький, Україна, E-mail: turzhansky81@gmail.com

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції здійснення митного контролю шляхом застосування ризикоорієнтованих інструментів митного контролю. Зазначено, що згідно вітчизняного законодавства форми та обсяги контролю обираються митницями на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Досліджено сучасне нормативне забезпечення функціонування системи аналізу та управління митними ризиками. Проаналізовано етапи розроблення профілів митного ризику, алгоритм їх розроблення, а також процес їх формалізації відповідно до чинного законодавства.

Ключові слова

митна безпека, система аналізу та управління митними ризиками, профілювання митних ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання

Berezhniuk, I. H. (2009). Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsional'ni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects]. Dnipropetrovs'k: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian].

Mytnyj kodeks Ukrainy [Customs Code of Ukraine]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran151#n151 [in Ukrainian].

Pashko, P.V. (2009). Mytna bezpeka [Customs safety]. Odesa: AT «Plaske» [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku zdijsnennia analizu ta otsinky ryzykiv, rozroblennia i realizatsii zakhodiv z upravlinnia ryzykamy dlia vyznachennia form ta obsiahiv mytnoho kontroliu [On Approval of the Procedure for the Analysis and Risk Assessment, the Development and Implementation of Risk Management Measures for the Forms Determination and Amounts of Customs Control]. zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia profiliv ryzyku [About approving the Procedure for the development of risk profiles]. portal.rada.gov.ua. Retrieved from http://portal.rada.gov.ua/ [in Ukrainian].

Berezhniuk, I.H. (Eds.). (2014). Risk management in customs: foreign experience and domestic practice. Khmel'nyts'kyj : PP Mel'nyk A.A.

Gellert, L. (2011). Withdrawal, revocation and suspension of AEO certification. World Customs Journal. vol. 5, 1, 3-16 [in English].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти [Текст] : монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
  2. Митний кодекс України : кодекс прийн. Верховною Радою України 13.03.2012 № 4495-VI, редакція від 23.10.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran151#n151
  3. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) [Текст] : монографія / П.В. Пашко. – Одеса: АТ «Пласке», 2009 . – 628 с.
  4. Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю [Електронний ресурс] : наказ [затверджено Міністерством фінансів України від 31.07.2015 № 684]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15.
  5. Про затвердження Порядку розроблення профілів ризику : наказ ДМСУ від 22.12.2010 № 1514 : офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим_доступу : http://portal.rada.gov.ua/
  6. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Текст] : монографія / за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 288 с.
  7. Gellert L. Withdrawal, revocation and suspension of AEO certification [Тext] / L. Gellert // World Customs Journal. – 2011. – № 1, vol. 5 – P. 3–16.

Copyright (c) 2018 Несторишен Ігор Васильович, Туржанський Віталій Анатолійович