DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.87-95

Людський капітал регіону: небезпека кадрових катастроф

М. В. Семикіна, А. В. Семикіна, А. В. Мельнік

Об авторах

Семикіна Марина Валентинівна, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Центральноукраїнський національний технічний університет,м. Кропивницький, Україна, E-mail: SemikinaMV@i.ua

Семикіна Анна Валеріївна, кандидат економічних наук, викладач кафедри управління персоналом і економіки праці, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, E-mail: SemikinaMV@i.ua

Мельнік Антон Валерійович,аспірант кафедри економіки та підприємництва, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: antikos09@gmail.com

Анотація

У статті розкрито сутність людського капіталу з обґрунтуванням ролі основних чинників його формування, використання та розвитку. На прикладі Кіровоградської області здійснено аналіз тенденцій демографічного розвитку та міграційного руху населення, особливостей розвитку та використання людського капіталу регіону. Розкрито витоки та небезпеку кадрових катастроф підприємств регіону в умовах вкрай низької оплати праці. Здійснено комплексну оцінку стану та перспектив формування людського капіталу регіону. Розроблено пропозиції щодо подолання виявлених негативних тенденцій у формуванні людського капіталу області, його розвитку та використанні в економіці регіону з урахуванням руху країни у напрямі євроінтеграції.

Ключові слова

людський капітал, якість, демографічна криза, міграція, оплата праці, плинність кадрів, кадрова катастрофа, конкурентоспроможність, євроінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання

Antonyuk, V.P., (2007). Formuvannya ta vykorystannya lyudsʹkoho kapitalu v Ukrayini: sotsialʹno-ekonomichna otsinka ta zabezpechennya rozvytku: monohrafiya [Formation and use of human capital in Ukraine: socio-economic assessment and development: monograph]. Donetsk: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics [in Ukrainian].

Hrishnova, O.A., (2004). Lyudsʹkyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky [Human Capital: Formation in the System of Education and Vocational Training]. Kyiv: Knowledge, KOU [in Ukrainian].

Kolot, A.M., Grishnova, O.A., & Gerasimenko, O., (2009). Ekonomika pratsi ta sotsialʹno-trudovi vidnosyny [Economics of Labor and Social-Labor Relations]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Antonyuk, V.P., Amosha, A.I., & Melzer, L.G., (2011). Lyudsʹkyy kapital rehioniv Ukrayiny v konteksti innovatsiynoho rozvytku [Human Capital of the Regions of Ukraine in the Context of Innovation Development]. Donetsk: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics [in Ukrainian].

Libanova, E.M. (2016). Lyudsʹkyy rozvytok v Ukrayini. Innovatsiyni vydy zaynyatosti ta perspektyvy yikh rozvytku [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development]. Kyiv: Institute of Demography and Social Studies of M.V. Ptukhy of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Melʹnychuk, D.P., (2015). Lyudsʹkyy kapital: priorytety modernizatsiyi suspilʹstva u konteksti polipshennya yakosti zhyttya naselennya [Human capital: priorities of modernization of society in the context of improving the quality of life of the population]. Zhitomir: Polissya [in Ukrainian].

Semykina, A.V. (2014). Sotsialni innovatsiyi u rozvytku lyudsʹkoho kapitalu v konteksti rehulyuvannya ekonomichnoyi bezpeky subʺyektiv hospodaryuvannya [Social innovations in the development of human capital in the context of regulating economic security of economic entities]. GR ta PR menedzhment v konteksti ekonomichnoyi bezpeky - GR and PR management in the context of economic security. Cherkassy: PP Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].

Semykina, A.V., (2018). Lyudsʹkyy kapital: pidvyshchennya konkurentospromozhnosti na osnovi sotsialʹnykh innovatsiy [Human Capital: Increasing Competitiveness on the Basis of Social Innovation]. Odesa: «Atlant» VOYSOYU [in Ukrainian].

Melnik, A.V., & Semykina, A.V., (2017). Lyudsʹkyy kapital: realiyi ta perspektyvy vidtvorennya ta vykorystannya v ekonomitsi rehionu [Human Capital: Realities and Prospects for Reproduction and Use in the Economy of the Region]. Economics: realities of time. Scientific Journal – Economics:time realities. Scientific journal, 4(32), 60-68. Retrieved from https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/60.pdf [in Ukrainian].

Semykina, M.V., & Belyak, T.O., (2015). Yakistʹ lyudsʹkoho kapitalu i korporatyvna kulʹtura: aspekty vzayemozvʺyazku v systemi sotsialʹno-trudovykh vidnosyn [The quality of human capital and corporate culture: aspects of interconnection in the system of social and labor relations]. Zbirnyk naukovykh prats NUK - Collection of scientific works of NUS, 3(459), 118-125 [in Ukrainian].

Statistical bulletin “Regional human development”. (2016). State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

Statistical Yearbook of Kirovograd Oblast for 2016. (2017). The Main Department of Statistics in the Kirovograd region [in Ukrainian].

Statistical Yearbook of Ukraine for 2016. (2017). State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

Becker, G. S., (1975). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. (2d ed.). National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press, 2.

Becker, G. (1964) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: Columbia University Press [in English].

Schultz, T.W. (1962). Investment in Human Beings. Chicago: University of Chicago Press [in English].

Schultz, T.W. (1971). Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. New York: Free Press [in English].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія [Текст] / В.П. Антонюк. – Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2007. – 348 с.
 2. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] : монографія / О. А. Грішнова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. – 254 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.
 4. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку [Текст] : моногр. / В. П. Антонюк, О. І. Амоша, Л. Г. Мельцер та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2011. - 308 с.
 5. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) [Текст] / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с.
 6. Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення [Текст] : монографія / Д.П. Мельничук. – Житомир: Полісся, 2015. – 564 с.
 7. Семикіна А. В. Соціальні інновації у розвитку людського капіталу в контексті регулювання економічної безпеки суб’єктів господарювання [Текст] / А. В. Семикіна // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – С. 99–121.
 8. Семикіна А.В. Людський капітал: підвищення конкурентоспроможності на основі соціальних інновацій [Текст] : монографія / А.В. Семикіна. – «Атлант» ВОИСОИУ, 2018. – Одесса. – 272 с.
 9. Семикіна А.В. Людський капітал: реалії та перспективи відтворення та використання в економіці регіону [Електронний ресурс] / А. В. Семикіна, А. В. Мельнік // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №4 (32). – С. 60–68. – Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/60.pdf
 10. Семикіна М.В. Якість людського капіталу і корпоративна культура: аспекти взаємозв’язку в системі соціально-трудових відносин [Текст] / М.В. Семикіна, Т.О. Беляк // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 3 (459). – C. 118–125.
 11. Статистичний бюлетень «Регіональний людський розвиток». [Текст] // Державна служба статистики України. – 2017. – 98 с.
 12. Статистичний щорічник Кіровоградської області за 2016 рік. [Текст] // Головне управління статистики у Кіровоградській області. – 2017. – 474 с.
 13. Статистичний щорічник України за 2016 рік. [Текст] // Державна служба статистики України. – 2017. – 611 с.
 14. Becker G. Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education: 2d ed./ G. Beker. – New York: National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press, 1975. – 400 p.
 15. Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. / G. Becker. – Columbia University Press, New York, 1964. – 400 p.
 16. Schultz T. Investment in Human Beings / T. Schultz. – Chicago: University of Chicago Press, 1962. – 550 p.
 17. Schultz T. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research / T. Schultz. — New York: Free Press, 1971. – 550 p.

Copyright (c) 2018 Семикіна Марина Валентинівна, Семикіна Анна Валеріївна, Мельнік Антон Валерійович