DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.102-110

Вплив професійного розвитку на якість людського капіталу в контексті становлення інноваційної моделі національної економіки

О. В. Горпинченко

Об авторах

Горпинченко Ольга Володимирівна, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: 77ov77@ukr.net

Анотація

В статті проаналізовано вплив професійного розвитку працівників на якість людського капіталу. Досліджено стан та тенденції професійного розвитку працівників в Україні у територіальному розрізі. За допомогою регресійного аналізу встановлено залежність соціально-економічних факторів (заробітної плати, рівня освіти працівників, кількості працівників, кількості інноваційно-активних підприємств) з професійним розвитком працівників в умовах переходу до інноваційної моделі національної економіки.

Ключові слова

професійний розвиток працівників, підвищення кваліфікації, неформальна освіта, самонавчання

Повний текст:

PDF

Посилання

Hrishnova, O. A. (2006). Liudskyi rozvytok. [Human Development]. Kyiv [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Levchenko, A.O., & Horpynchenko, O.V. (2016). Osoblyvosti profesiinoho rozvytku naimanykh pratsivnykiv v Ukraini [Features of professional development of hired workers in Ukraine]. Priorities of the development of enterprises in the XXI century ’12: Mizhnarodnaya naukovo-praktychna konferentsiya (12 kvitnia 2016 roku) – International Scientific and Practical Conference (pp. 65–66). KNTU: Kirovohrad: KOD [in Ukrainian].

Levchenko, A.O. (2017). A comparative analysis of life-long learning trends in the context of the development of innovative-integrated structures in the world. Social-economic aspects of innovative development of human resources: collective monograph. Gudz, M.V., & Karpenko, A.V. (Ed.). Zaporizkyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Zaporizhzhia: «Prosvita» [in Ukrainian].

Levchenko, O.M. (2009). Profesionalnyi potentsial: rehuliatorni mekhanizmy innovatsiinoho rozvytku : monohrafiia [Professional Potential: Regulatory Mechanisms of Innovation Development : monograph]. Kirovohrad: KOD [in Ukrainian].

Poshukova systema Google [Searching System]. (n.d.). google.com.ua. Retrieved from https://www.google.com.ua [in Ukrainian].

Libanova, E. (2012). Stalyi liudskyi rozvytok: zabezpechennia spravedlyvosti: Natsionalna dopovid [Sustainable Human Development: Ensuring Justice: A National Report]. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy. Uman : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Vizavi» [in Ukrainian].

Savchenko, V.A. (2002). Upravlinnia rozvytkom personalu [Personnel Management]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Levchenko, А., & Horpynchenko, O. (2017) Impact of lifelong learning on innovative processes in EU countries. CEFE 2017 – Central European Conference in Finance and Economics. Retrieved from http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7170 [in English].

Levchenko, O.M., Levchenko, A.O., Horpynchenko, O.V., & Tsarenko, I.O. (2017). The impact of higher education on national economic and social development: comparative analysis. Journal of Applied Economic Sciences, Vol. XII, 3(49), 850–862. Retrieved from http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7154 [in English].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Грішнова О. А. Людський розвиток [Текст] : навч. посібник / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.
  2. Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  3. Левченко А.О. Особливості професійного розвитку найманих працівників в Україні [Текст] / А.О. Левченко, О.В. Горпинченко // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ ст. : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12 квітня 2016 р.). – КНТУ. – Кіровоград, КОД, 2016. – С. 58–62.
  4. Левченко А.О. Компаративний аналіз тенденцій освіти впродовж життя в контексті розвитку інноваційно-інтегрованих структур у світі [Текст] / А.О. Левченко. – Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 186–192.
  5. Левченко О.М. Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку [Текст] / О.М. Левченко. - Монографія. – Кіровоград: КОД, 2009. – 375 с.
  6. Пошукова система Google [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua
  7. Лібанова Е.М. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості [Текст] : Національна доповідь / кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с.
  8. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
  9. Levchenko А. Impact of lifelong learning on innovative processes in EU countries [Електронний ресурс] / А. Levchenko, O. Horpynchenko // CEFE 2017. Central European Conference in Finance and Economics. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7170
  10. The impact of higher education on national economic and social development: comparative analysis. [Електронний ресурс] / Levchenko O.M., Levchenko A.O., Horpynchenko O.V., Tsarenko I.O. // Journal of Applied Economic Sciences. 2017. – Volume XII, Summer, 3(49). – P. 850–862. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7154

Copyright (c) 2018 Горпинченко Ольга Володимирівна