DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.96-101

Формування кадрової стратегії інноваційного підприємства

Л. А. Коваль, С. А. Романчук

Об авторах

Коваль Лілія Анатоліївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м.Кропивницький, Україна, E-mail: Licinio@ukr.net

Романчук Сергій Анатолійович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м.Кропивницький,Україна, E-mail: Licinio@ukr.net

Анотація

В статті запропоновано напрями підвищення інноваційної активності підприємств за рахунок вдосконалення кадрових стратегій. Проаналізовано наявний кадровий потенціал підприємства, проведено діагностику рівня сприйнятливості працівників підприємства до інновацій та оцінка мотивації персоналу до розвитку інноваційної праці, сприятливість персоналу до окремих видів інноваційної праці на промисловому підприємстві.

Ключові слова

кадровий потенціал, сприйнятливість персоналу до інновацій, рівень конкурентоспроможності працівників, кадрова стратегія підприємства, інноваційна культура, сутність інноваційної праці, інноваційна активность, інноваційна поведінка, інтерес

Повний текст:

PDF

Посилання

Bandur, S.I. (2009). Derzhavna innovatsijna polityka v konteksti ii vplyvu na zajniatist' naselennia [State innovation policy in the context of its impact on employment of the population]. Development of the productive forces of Ukraine: from VI Vernadsky to the present: Mizhnarodna naukova konf. (20 bereznia 2009 roku) – International Scientific Conference. (pp. 30–33, Vol.2). Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Bylorus, G., & Lukyanenko, G., et.al. (2001). Globalization and Bake-free development. O.G. Belorussian (Ed.). Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Fedulovoi, L.I. (Eds.). (2005). Innovative economic development: model, management system, state policy. Kyiv : Osnova. [in Ukrainian].

Kolot, A. (2007). Innovatsijna pratsia ta intelektual'nyj kapital u systemi faktoriv formuvannia ekonomiky znan' [Innovative work and intellectual capital in the system of formation factors of knowledge economy]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of labor, 4, 4-9 [in Ukrainian].

Libanova, E.M. (2008). Stratehichni priorytety sotsial'noi polityky Ukrainy na pochatku XXI stolittia [Strategic priorities of the social policy Ukraine at the beginning of the XXI century]. Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika – Demography and social economy, 1, 9–22 [in Ukrainian].

Lisohor, L.S. (2008). Osvitni chynnyky zabezpechennia innovatsijnoho liuds'koho rozvytku NATO [Educational factors in providing NATO innovative human development]. Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu spozhyvchoi kooperatsii – Scientific Bulletin Ukrainy Poltava of Consumer Cooperatives of Ukraine, 2 (27), 2, 421–424 [in Ukrainian].

Semykina, M.V., & Koval', L.A. (2002). Innovatsijna pratsia v konkurentnomu seredovyschi: zahal'na metodolohiia, motyvatsijni osnovy rehuliuvannia [Innovative work in a competitive environment: general methodology, motivational basics of regulation.]. Kirovohrad: «Step» [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Бандур С.І. Державна інноваційна політика в контексті її впливу на зайнятість населення [Текст] / С.І. Бандур // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: матеріали міжнар. наук. конф., 20 бер. 2009 р. [у 3-х част.]. – К. : РВПС України НАН України, 2009. – Ч. 2. – С. 30 – 33.
  2. Глобалізація і безпека розвитку [Текст] : Монографія / Г.Білорус, Г.Лук’яненко та ін.; Керівник авт.кол. і наук. ред. О.Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2001. – 733c.
  3. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика [Текст] / [за ред. Л.І. Федулової]. – К. : Основа, 2005. – 552 с.
  4. Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань [Текст] / А.Колот // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 4–9.
  5. Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку XXI століття [Текст] / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка, 2008. – № 1. – С. 9–22.
  6. Лісогор Л.С. Освітні чинники забезпечення інноваційного людського розвитку НАТО [Текст] / Л.С. Лісогор // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [зб. наук. праць]. – Полтава. – 2008. – № 2 (27). – Ч. 2. – С. 421–424.
  7. Семикіна М.В. Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання [Текст] : монографія / М.В. Семикіна, Л.А. Коваль. – Кіровоград: «Степ», 2002. – 212 с.

Copyright (c) 2018 Коваль Лілія Анатоліївна, Романчук Сергій Анатолійович