DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.211-218

Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств

В. А. Вишневська, І. В. Ніколаєв

Об авторах

Вишневська Вікторія Анатоліївна , доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: vishnevska9181@gmail.com

Ніколаєв Ігор Володимирович , доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: niku@ukr.net

Анотація

Здійснення діяльності промислових підприємств пов’язане з багаточисельними ризиками. За таких обставин суб’єктам господарювання необхідно вміти оцінювати ступінь можливого впливу ризиків та управляти ними з метою зниження. У статті визначено та проаналізовано підходи до трактування сутності промислових ризиків, проведено порівняльний аналіз факторів ризику різних галузей. Запропоновано класифікацію ризиків діяльності промислового підприємства, що є передумовою використання відповідних методів управління ними.

Ключові слова

ризик, ефективність економічної діяльності, промисловий ризик, класифікація ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання

Blank, I. A. (2004), Financial management. (2d ed.) Kiev: Elga, Nika-Tcentr [in Russian].

Vitlins'kyj, V. V. & Velykoivanenko, H. I. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Risk in economics and entrepreneurship]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Commercial Code Ukraine]. (2003, January 16). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Lakiza, V. V. (2015) Ryzyk rehuliuvannia u protsesi planuvannia vyrobnycho-hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva [Risk of regulation in the process of planning the production and economic activity of the enterprise]. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku - Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues, 819, 58–65 [in Ukrainian].

Levchenko, M. O. (2009) Henezys ta klasyfikatsiia ryzykiv u diial'nosti promyslovykh pidpryiemstv [Genesis and classification of risks in the activities of industrial enterprises]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky - Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences, 5, 2, 174–178 [in Ukrainian].

Semenova, K. D., & Tarasova, K. I. (2017). Ryzyky diial'nosti promyslovykh pidpryiemstv: intehral'ne otsiniuvannia [Risks of industrial enterprises: Integrated assessment]. Odesa: FOP Huliaieva V.M. [in Ukrainian].

Chekalova, N. E. (2014). Osoblyvosti planuvannia diial'nosti pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku. [Features of enterprise activity planning in conditions of uncertainty and risk]. Biznes-navihator - Business Navigator, 2(34), 223–230 [in Ukrainian].

Chernova, G. V., & Kudriavtcev, A. A. (2005). Upravlenie riskami [Management of risks]. Moskow: TK Velbi , Izd-vo Prospekt [in Russian].

Shvets', Yu. O. (2018). Ryzyky v diial'nosti promyslovykh pidpryiemstv: vydy, metody otsinky ta zakhody podolannia ryzyku [Risks in activities of industrial enterprises: types, evaluation methods and measures to overcome risk] Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific herald of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy, 17, 2, 131-135 [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : Учебный курс [Текст] / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656с.
  2. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія [Текст] / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
  3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  4. Лакіза В. В. Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства. [Текст] / В. В. Лакіза // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2015. – № 819. – С. 58–65.
  5. Левченко М. О. Генезис та класифікація ризиків у діяльності промислових підприємств [Текст] / М. О. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5, Т.2. – С. 174 – 178.
  6. Семенова К. Д., Тарасова К. І. Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: Монографія [Текст] / К. Д. Семенова, К. І. Тарасова. – Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2017. – 234 с.
  7. Чекалова Н. Е. Особливості планування діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику. [Текст] / Н. Е. Чекалова //Бізнес-навігатор. – 2014. – № 2(34). – С. 223–230.
  8. Чернова Г. В. Управление рисками [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. – М. : ТК Велби , Изд-во Проспект, 2005. – 160 с.
  9. Швець Ю. О. Ризики в діяльності промислових підприємств: види, методи оцінки та заходи подолання ризику [Текст] / Ю. О. Швець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – № 17, ч. 2. – С. 131–135.

Copyright (c) 2018 Вишневська Вікторія Анатоліївна, Ніколаєв Ігор Володимирович