DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.165-170

Аналіз впливу матеріальних витрат на формування собівартості продукції, робіт або послуг підприємства

О.С. Роєва

Об авторах

Роєва Ольга Сергіївна, асистент кафедри обліку та аудиту, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна, Е-mail: olha.roieva@gmail.com

Анотація

У статті проведено аналіз матеріальних витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з метою виявлення можливості раціонально використання матеріальних ресурсів та розробки заходів щодо виявлених резервів. Виходячи зі специфіки діяльності підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, визначено об’єкт та предмет дослідження. Запропоновано впровадження низки організаційно-технічних заходів, що дозволять досягти оптимізації рівня витрат та зниження ціни одиниці продукції.

Ключові слова

аналіз, матеріальні витрати, водопровідно-каналізаційні господарства, собівартість, загально виробничі витрат

Повний текст:

PDF

Посилання

Ahadzhanov, A.H. (2010). Economy of water supply and sewage enterprises (2nd ed.). Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Hubenko, P.T., & Dymychenko, O.V. (2013). Ekolohiko-ekonomichnyi aspekt systemnoho rozvytku pidpryiemstv vodoprovidno – kanalizatsiinoho hospodarstva [Ecological and economical aspect of system development of enterprises of water supply and sewage economy]. Komunalne hospodarstvo mist. Naukovo – tekhnichnyi zbirnyk. - Municipal economy of cities. Scientific and technical collection, 108, 3-11 [in Ukrainian].

Nakaz «Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti robit (posluh) na pidpryiemstvakh i v orhanizatsiiakh zhytlovo-komunalnoho hospodarstva» [Order «On approval of Methodical recommendations on planning, accounting and calculation of the cost of works (services) at enterprises and organizations housing and communal services»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Nekhaichuk, D.V. (2007). Pro metodyky vyznachennia sobivartosti posluh ta ekonomichno obgruntovanoho taryfu na posluhy vodohospodarskykh pidpryiemstv [On methods for determining the cost of services and economically justified tariffs for water management enterprises]. Derzhava ta rehiony. Naukovo - vyrobnychyi zhurnal - State and regions. Scientific and production magazine, 4, 178-183 [in Ukrainian].

Resheto, N.V. (2010). Osoblyvosti vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv komunalnoho sektora [Features of production and economic activity of enterprises of the communal sector]. nauka.kushnir.mk.ua. Retrieved from http://nauka.kushnir.mk.ua [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02 hrudnia 2010. № 2755-VI (zi zminamy i dopovnenniamy) [Tax Code of Ukraine dated December 2, 2010. No. 2755-VI (with amendments and supplements)]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Pravyla nadannia posluh z tsentralizovanoho opalennia, postachannia kholodnoi ta hariachoi vody i vodovidvedennia vid 21.07.2005 № 630 zi zminamy i dopovnenniamy).[ Rules for provision of services for centralized heating, supply of cold and hot water and drainage from 21.07.2005 № 630 with amendments and additions)]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Агаджанов А.Г. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств [Текст] : навч. посіб. / А.Г. Агаджанов. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2-е вид., перероб. та доп. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 392 с
  2. Губенко П.Т., Димиченко О.В. Екологіко – економічний аспект системного розвитку підприємств водопровідно – каналізаційного господарства [Текст] / П.Т. Бубенко, О.В. Димиченко // Комунальне господарство міст. Науково – технічний збірник. – 2013. – № 108. – с. 3–11.
  3. Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства» від 06.03.2002 № 47 ( із змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : http://zakon.rada.gov.ua.
  4. Нехайчук Д.В. Про методики визначення собівартості послуг та економічно обґрунтованого тарифу на послуги водогосподарських підприємств [Текст] / Д.В. Нехайчук // Держава та регіони. Науково - виробничий журнал. – 2007. – № 4. – с. 178–183.
  5. Решето Н.В. Особливості виробничо – господарської діяльності підприємств комунального сектора [Електронний ресурс]. / Н.В. Решето. – Режим доступу: http: //nauka.kushnir.mk.ua.
  6. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  7. Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення від 21.07.2005 № 630 зі змінами і доповненнями). / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua

Copyright (c) 2018 Роєва Ольга Сергіївна