DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.75-86

Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки: регіональний аспект

І. О. Царенко

Об авторах

Царенко Ілона Олександрівна, аспірант кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: tsarenko.ilonka@gmail.com

Анотація

У статті розроблено методичний підхід до інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності вищої освіти на регіональному рівні. Здійснено інтегральне оцінювання конкурентоспроможності вищої освіти за регіонами України, за результатами якого запропоновано диференційовані заходи державного регуляторного впливу, запровадження яких дасть змогу забезпечити подолання існуючих територіальних асиметрій, підвищення ефективності функціонування закладів вищої освіти і конкурентоспроможності вищої освіти в умовах переходу до інноваційної моделі економіки України в цілому.

Ключові слова

заклад вищої освіти, заклади вищої освіти, вища освіта, інтегральна оцінка, конкурентоспроможність, державне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання

Bakanov, M.I., & Sheremet, A.D. (2000). Teoriya ekonomicheskogo analiza [Theory of Economic Analysis]. M.: Finansy i statistika [in Russian].

Hrynkevych, O.S., & Sorochak, O.Z. (2011). Zastosuvannia teorii nechitkykh mnozhyn u reitynhovii otsintsi konkurentospromozhnosti VNZ [Application of the theory of fuzzy sets in the rating evaluation of the competitiveness of universities]. archive.nbuv.gov.ua Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/Ek/2011_1-3/9.pdf [in Ukrainian].

Ivaschenko, S.A. (2006). Marketingovyie strategii i konkurento-sposobnost vuza: monografiya [Marketing Strategies and Competitive Ability of the University: Monograph]. Rostov-na-Donu: Rostovskiy gos. ekon. un-t «RINH» [in Russian].

Kaleniuk, I.S., Honta, O.I., Verbovyi, M.P., & Kholiavko, N.I. (2011). Intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v yevropeiskyi ta svitovyi osvitnii prostir: ekonomichnyi vymir: monohrafiia [Integration of Higher Education of Ukraine into European and World Educational Space: Economic Dimension: Monograph]. I.S. Kaleniuk (Ed.). Chernihiv: RVC "Desnianskaya Pravda".

Kaleniuk, I.S., & Kuklin, O.V. (2012). Rozvytok vyshchoi osvity ta ekonomika znan : monohrafiia [Higher education development and knowledge economy: monograph]. I.S. Kaleniuk (Ed.). K.: Znannia. (Suchasna nauka).

Karzun, I.H. (2016). Intehralna otsinka rivnia innovatsiinoho rozvytku systemy zakladiv vyshchoi osvity [Integral Assessment of the Level of Innovation Development of the System of Higher Education]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and Regions. Series: Economics and Business, 3 (90), 3–7 [in Ukrainian].

Levchenko, O.M. (Eds). (2016). Innovative dimension of the development of higher education in Ukraine: current realities and perspectives: collective monograph. Kirovohrad: Ekskliuzyv-System. (Vol. S). dspace.kntu.kr.ua. Retrieved from http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/ handle/123456789/6214 [in Ukrainian].

Levchenko, O.M. (2009). Profesionalnyi potentsial: rehuliatorni mekhanizmy innovatsiinoho rozvytku : monohrafiia [Professional potential: regulatory mechanisms of innovation development: monograph]. Kirovohrad: RCD [in Ukrainian].

Mykhailichenko, M.V. (n.d.). Reitynhuvannia yak mekhanizm otsiniuvannia yakosti osvitnikh posluh [Rivals as a mechanism for assessing the quality of educational services]. enpuir.npu.edu.ua. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/282/1/31.pdf [in Ukrainian].

Nakaz MON vid 31.07.2017 № 1098 “Pro pidsumki vseukrayinskoyi studentskoyi olimpiadi 2016/2017 navchalnogo roku” [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 31.07.2017 № 1098 "On the results of the All-Ukrainian Student Olympiad 2016/2017 academic year"]. imzo.gov.ua. Retrieved from https://imzo.gov.ua/2017/08/02/nakaz-mon-vid-31-072017-1098-pro-pidsumky-vseukrajinskoji-studentskoji-olimpiady-2016-2017-navchalnoho-roku/ [in Ukrainian].

Nakaz MON vid 14.07.2017 №1038 “Pro pidsumki vseukrayinskogo konkursu studentskih naukovih robIt z prirodnichih, tehnIchnih ta gumanItarnih nauk u 2016/2017 navchalnomu rotsi” [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 14.07.2017, №1038 "On the results of the All-Ukrainian contest of student scientific works on natural, technical and humanitarian sciences in the 2016/2017 academic year"]. imzo.gov.ua. Retrieved from https://imzo.gov.ua/2017/07/20/nakaz-mon-vid-14-07-2017-1038-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-pryrodnychyh-tehnichnyh-ta-humanitarnyh-nauk-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Tardaskina, T.M., & Zubkova, I.H. (2013). Skladovi konkurentospromozhnosti VNZ ta vyznachennia metodiv yii otsinky [Components of the Competitiveness of the University and the Establishment of Methods for its Evaluation]. rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Economics/6_135194.doc.htm [in Ukrainian].

Ushenko, N.V. (2013). Osvitni potreby v umovakh rozbudovy ekonomiky znan [Educational Needs in Developing Knowledge Economy]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of the Chernihiv State Technological University, 4 (70), 22–31 [in Ukrainian].

Filenko, Yu.A (2009). Regionalnyie aspektyi konkurentosposobnosti vuza [Regional aspects of the competitiveness of the high school]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Sotsialno-ekonomicheskie nauki – Bulletin of the Chernihiv State Technological University, 3, 88–92 [in Russian].

Kholiavko, N.I. (2014). Sektor vyshchoi osvity v systemi innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The Higher Education Sector in the System of Innovative Development of the National Economy]. Ekonomika i upravlinnia – Economy and management, 1, 33–37 [in Ukrainian].

Levchenko, O.M., Levchenko, A.O., Horpynchenko, O.V., & Tsarenko, I.O. (2017) The impact of higher education on national economic and social development: comparative analysis. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. XII, 3(49), 850 – 862 [in English].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Баканов М.И. Теория экономического анализа [Текст] / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 201 с.
 2. Гринькевич О.С. Застосування теорії нечітких множин у рейтинговій оцінці конкурентоспроможності ВНЗ [Текст] / О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua /portal/soc_ gum/Ek/2011_1-3/9.pdf
 3. Иващенко С.А. Маркетинговые стратегии и конкурентоспособность вуза [Текст] : монография / С.А. Иващенко. – Ростов-на-Дону: Ростовский гос. экон. ун-т «РИНХ», 2006. – 205 с.
 4. Каленюк І.С. Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія [Текст] / І.С. Каленюк, О.І. Гонта, М.П. Вербовий, Н.І. Холявко; За заг. ред. д.е.н., проф. Каленюк І.С. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2011. – 165 с.
 5. Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія [Текст] / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука).
 6. Карзун І.Г. Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти [Текст] / І. Г. Карзун // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво – 2016. – № 3 (90). – С. 3–7.
 7. Левченко О.М. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія [Текст] / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – Ч. І. – 580 с.
 8. Левченко О.М. Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку : монографія [Текст] / О.М. Левченко. – Кіровоград : КОД, 2009. – 375 с.
 9. Михайліченко М.В. Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг [Електронний ресурс] / М.В. Михайліченко. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/282/1/31.pdf
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1098 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 навчального року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/2017/08/02/nakaz-mon-vid-31-072017-1098-pro-pidsumky-vseukrajinskoji-studentskoji-olimpiady-2016-2017-navchalnoho-roku/
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 №1038 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/2017/07/20/nakaz-mon-vid-14-07-2017-1038-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-pryrodnychyh-tehnichnyh-ta-humanitarnyh-nauk-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/
 12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 13. Тардаскіна Т.М. Складові конкурентоспроможності ВНЗ та визначення методів її оцінки [Електронний ресурс] / Т.М. Тардаскіна, І.Г. Зубкова – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Economics/6_135194.doc.htm
 14. Ушенко Н.В. Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань [Текст] / Н.В. Ушенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – № 4 (70). – С. 22–31.
 15. Филенко Ю. А. Региональные аспекты конкурентоспособности вуза [Текст] / Ю.А. Филенко // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Социально-экономические науки. – 2009. – № 3. – С. 88–92.
 16. Холявко Н.І. Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку національної економіки [Текст] / Н.І. Холявко. // Економіка і управління. – 2014. – №1. – С. 33–37.
 17. Levchenko O.M. The impact of higher education on national economic and social development: comparative analysis [Теxt] / Levchenko O.M., Levchenko A.O., Horpynchenko O.V., Tsarenko I.O. // Journal of Applied Economic Sciences. – 2017. – Vol. XII, No. 3(49). – P. 850–862.

Copyright (c) 2018 Царенко Ілона Олександрівна