DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.43-50

Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні

Т. Ф. Рябоволик, В. В. Стратан

Об авторах

Рябоволик Тетяна Федорівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: ryabovolik@ukr.net

Стратан Віктор, студент, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: ryabovolik@ukr.net

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з розвитком венчурного бізнесу в Україні. В ній відображено коротку історію становлення венчурного бізнесу в Україні та порівняння з іншими країнами світу. Розглянуто світову практику становлення та розвитку венчурного бізнесу. Наведено негативні фактори розвитку венчурного бізнесу в Україні. Поставлено завдання щодо підвищення ефективності венчурного фінансування в Україні. Наведено основні стимулюючі та стримуючі фактори розвитку венчурного бізнесу в країні.

Ключові слова

венчурний бізнес, венчурні фонди, венчурий капітал, венчурне інвестування, інвестиції, ризик

Повний текст:

PDF

Посилання

Gul'kin, P. Venchurnyj kapital. Nemnogo istorii i statistiki [Venture Capital. A bit of history and statistics]. www.innovbusiness.ru. Retrieved from http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_2E54E72B-8816-457B-8434-1AAA3EEFD265.html [in Russian].

Zakon Ukrainy «Pro instytuty spil'noho investuvannia (korporatyvni ta pajovi investytsijni fondy» № 2299-III vid 15 bereznia 2001 r. [Law of Ukraine "On Mutual Investment Institutions (Corporate and Mutual Investment Funds) No. 2299-III of March 15, 2001] (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14 [in Ukrainian].

Zjabreva, N. (2002). Osobennosti ukrainskogo venchura [The Features of the Ukrainian Convolution]. Kompan'on – Companion, 41, 32-35 [in Russian].

Kovtun, T. (2005). Ykhni hroshi ta nashym by vchenym. Ukrains'ki proekty u sferi khaj-tek prezentuiut' u Sylikonovij dolyni [Their money and our scientists. Ukrainian high-tech projects are presented in the Silicon Valley]. Ukraina moloda – Ukraine is young, 208. Retrieved from http://umoloda. kiev.ua/number/548/159/19804/ [in Ukrainian].

Kuznietsova, I.S. (2008). Instytut venchurnykh investytsij: stan ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Institute for Venture Investment: State and Development Prospects in Ukraine]. Nauka ta innovatsii –Science and Innovation, Vol.4, 1, 87-95 [in Ukrainian].

Lazarieva, S.F. (2002). Ekonomika ta orhanizatsiia informatsijnoho biznesu [Economics and organization of information business]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Nezhyborets', V. (2008). Venchurne investuvannia: stan, problemy, zakordonnyj dosvid [Venture investment: state, problems, foreign experience]. Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti – The theory and practice of intellectual property, 4, 56-60 [in Ukrainian].

Orliuk, O.V. (2007). Venchurne finansuvannia: svitova praktyka ta vitchyzniani realii [Venture financing: world practice and domestic realities]. Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti – The theory and practice of intellectual property, 6, 60-67 [in Ukrainian].

Fedulova, L.I. (2006). Innovatsijna ekonomika [Innovative economy.]. Kyiv: Lybid' [in Ukrainian].

Venture Capital White Paper 2010. iri.jrc.ec.europa.eu. Retrieved from http //iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2010/presentations/fricke.pdf [in England].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Гулькин П. Венчурный капитал. Немного истории и статистики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_2E54E72B-8816-457B-8434-1AAA3EEFD265.html.
  2. Закон України «Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди» № 2299-III від 15 березня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14.
  3. Зябрева Н. Oсобенности украинского венчура [Текст] / Н.Зябрева // Компаньон. – 2002. – №41. – C. 32-35.
  4. Ковтун Т. Їхні гроші та нашим би вченим. Українські проекти у сфері хай-тек презентують у Силіконовій долині [Електронний ресурс] / Т. Ковтун // Україна молода. – № 208. – 2005. – Режим доступу: http://umoloda. kiev.ua/number/548/159/19804/
  5. Кузнєцова І.С. Інститут венчурних інвестицій: стан та перспективи розвитку в Україні [Текст] / І.С. Кузнєцова // Наука та інновації. – 2008. – Т4. – №1. – С. 87–95.
  6. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу [Текст] : Навч. посібник / С.Ф. Лазарєва. – К.: КНЕУ, 2002. – 667 с.
  7. Нежиборець В. Венчурне інвестування: стан, проблеми, закордонний досвід [Текст] / В. Нежиборець // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 4. – С. 56–60.
  8. Орлюк О.В. Венчурне фінансування: світова практика та вітчизняні реалії [Текст] / О.В. Орлюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – №6. – С. 60–67.
  9. Федулова Л.І. Інноваційна економіка [Текст] / Л.І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 155с.
  10. Venture Capital White Paper 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2010/presentations/fricke.pdf

Copyright (c) 2018 Рябоволик Тетяна Федорівна, Стратан Віктор