DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.57-67

Економічна сутність і значення інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання

Ю. В. Гвоздєв

Об авторах

Гвоздєв Юрій Валерійович, аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна, E-mail: isvinous@ukr.net

Анотація

В статті розкривається економічна сутність і значення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Узагальнюючи вищезазначене, систематизуємо найбільш важливі ознаки інвестицій: дозволяють реалізувати безліч цілей – економічні (у вигляді отримання доходу), менеджменту (підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, оптимізації витрат та ін.), неекономічні (соціальні, екологічні); сприяють перетворенню різних ресурсів господарюючих суб’єктів у альтернативні види активів; забезпечують відповідність ринковим законам попиту та пропозиції на інвестиційні ресурси та послуги; супроводжуються ризиками вкладення капіталу, тобто ймовірністю очікуваних результатів цілям інвестування; характеризуються невизначеністю термінів отримання досягнутого ефекту від здійснення інвестицій, а також залежністю термінів отримання вигод від управлінських рішень інвестора.

Ключові слова

інвестиція, капітальні вкладення, суб’єкт господарювання, діяльність, фінансові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання

Birman, G. & Shmidt, S. (1997). Jekonomicheskij analiz investicionnyh proektov [Economic analysis of investment projects]. Moscow: JuNITI [in Russian].

Blank, I. A. (2001). Osnovy investicionnogo menedzhmenta [Fundamentals of Investment Management]. (Vols. 1-2; Vol.2). Kyiv: Jel'ga-N [in Russian].

Bodi, Je., Kejn, A. & Markus, Dzh. (2002). Principy investicij [Principles of investment]. Moscow: Vil'jams [in Russian].

Varchenko, O. M. (2012). Biudzhetna pidtrymka iak instrument zabezpechennia efektyvnosti derzhavnoi ahrarnoi polityky [Budget support as a tool for ensuring the effectiveness of the state agrarian policy]. Ekonomika ta upravlinnia APK – Economics and Management APC, 9, 5-9 [in Ukraine].

Gitman, L. Dzh. & Dzhonk, M. D. (1997). Osnovy investirovanja [Basics of investing] . Moscow: Delo [in Russian].

Reverchuk, S.K., Reverchuk, N.J., Skomorovych, I.H.& et al. (2001). Investology: the science of investing . S. K. Reverchuka (Ed.). Kyiv: Ataka [in Ukraine].

Kejns, Dzh. M. (1993). Obshhaja teorija zanjatosti, procenta i deneg: izbrannye proizvedenija [General theory of employment, interest and money: selected works]. Moscow: Jekonomika [in Russian].

Kyrychenko, O. A. & Yerokhin, S. A. (2009). Investuvannia [Investment]. Kyiv: Znannia [in Ukraine[.

Kolass, B. (1997). Upravlenie finansovoj dejatel'nost'ju predprijatija. Problemy, koncepcii i metody [Management of financial activity of the enterprise. Problems, concepts and methods]. Moscow: Finansy; JuNITI [in Russian].

Krysanov D.F. & Varchenko, O.M. (2014). Investytsijno-innovatsijne zabezpechennia prodovol'choho kompleksu Ukrainy [Investment and innovation support of the food complex of Ukraine]. Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – The actual problems of regional economy development, 10(1), 156-167 [in Ukraine].

Kuz'min, O.Ye., Kniaz', S. V., Tuvakova, N.V. & Kuznietsova, A.Ya. (2003). Investytsijna ta innovatsijna diial'nist' [Investment and innovation activity]. L'viv: LBINBU [in Ukraine].

Lajko, O.I. (2013). Transformatsiia kontseptsii doslidzhennia investytsijnykh protsesiv [Transformation of the concept of research of investment processes]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' – Socio-Economic Research Bulletin, 1, 220-229 [in Ukraine].

Lipsic, I. V. & Kossov, V.V. (1996). Investicionnіj proekt: ucheb. Posob [Investment project]. Moscow: BEK [in Russian].

Makkonepl, K. R. & Brju, S.L. (1992). Jekonomiks: principy, problemy i politika [Economics: Principles, Problems and Politics]. (Vols. 1-3). Moscow: Respublika [in Russian].

Malyj, I.J. (1999). Inozemni investytsii. Zarubizhnyj dosvid stymuliuvannia. Shliakhy zaluchennia v ekonomiku [Foreign investments. Foreign experience of stimulation. Ways of Engaging in the Economy.]. – Kyiv: NDFI [in Ukraine].

Marks, K. (1988). Kapital [Capital] . (Vol.1). Moscow: Politizdat [in Russian].

Mertens, O. (2001). Investytsijni rishennia. Restrukturyzatsiia pidpryiemstva [Investment decisions. Enterprise restructuring]. Kyiv: Mizhnarodnyj instytut biznesu [in Ukraine].

Nesterchuk, Yu.O. & Ulianych, Yu.V. (2013). Rozvytok kapitalizatsii sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Development of capitalization of agricultural enterprises]. Uman': Sochins'kyj [in Ukraine].

Nesterchuk, Yu.O., Ulianych, Yu.V. & Butko, N.V. (2012). Osnovy formuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstv APK ta pidvyschennia rivnia ikh kapitalizatsii [Basis of formation of resource potential of enterprises of agroindustrial complex and increase of their capitalization]. Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva - Collected Works of Uman National University of Horticulture. 81(2), 39-46 [in Ukraine].

Pro investytsijnu diial'nist' vid 18 veresnia 1991 r. №1560-ChII. Zakon Ukrainy [On investment activity of September 18, 1991 №1560-ЧІІ. Law of Ukraine] . VVR, 47, 646 [in Ukraine].

Rajzberga, B.A., Lozovskogo, L.Sh., Starodubcevoj, E. B. (2005). Modern Economic Dictionary. Moscow: INFRA [in Russian].

Fisher S. Dornbush, R. & Shmalenzi, R. (1995). Jekonomist [Economist]. Moscow: Delo LTD [in Russian].

Sharp, U., Aleksander, G. & Bjejli, Dzh. (2001). Investicii. Moscow: Ifra-M [in Russian].

Friedman, Milton (1968). Friedman Milton Price theory, a provisional text, Chicago: Aldine Pub. Co. [in English].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст] / Г. Бирман, С. Шмидт. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
 2. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. [Текст] / И. А. Бланк. – К.: Эльга-Н, 2001. − Т. 2. − 512 с.
 3. Боди З. Принципы инвестиций [Текст] / З. Боди, А. Кейн, Дж. Маркус. – М.: Вильямс, 2002. – 984 с.
 4. Варченко О. М. Бюджетна підтримка як інструмент забезпечення ефективності державної аграрної політики [Текст] / О. М. Варченко // Економіка та управління АПК. – 2012. – Вип. 9. – С. 5–9.
 5. Гитман Л. Дж. Основы инвестированя [Текст] / Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
 6. Інвестологія: наука про інвестування [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Реверчук, Н. Й. Реверчук, І. Г. Скоморович та ін.] ; за ред. С. К. Реверчука. – К.: Атака, 2001. – 264 с.
 7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: избранные произведения [Текст] / Дж. М. Кейнс. − М.: Экономика, 1993. − С. 224−518.
 8. Кириченко О. А. Інвестування [Текст] : підруч. / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. – К.: Знання, 2009. − 573 с.
 9. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы [Текст] : учеб. пособ. / Б. Коласс. − М.: Финансы; ЮНИТИ, 1997. − 576 с.
 10. Крисанов Д. Ф. Інвестиційно-інноваційне забезпечення продовольчого комплексу України [Текст] / Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – Вип. 10(1). – С. 156–167.
 11. Кузьмін О. Є. Інвестиційна та інноваційна діяльність [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Н. В. Тувакова, А. Я. Кузнєцова. – Львів: ЛБІНБУ, 2003. – 233 с.
 12. Лайко О. І. Трансформація концепції дослідження інвестиційних процесів [Текст] / О. І. Лайко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 220–229.
 13. Липсиц И. В. Инвестиционній проект [Текст] : учеб. пособ. / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М.: БЕК, 1996. – 528 с.
 14. Макконепл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х томах [Текст] / К. Р. Макконепл, С. Л. Брю. – М.: Республика, 1992. − 388 с.
 15. Малий І. Й. Іноземні інвестиції. Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку. [Текст] / .– К.: НДФІ, 1999. – 43 с.
 16. Маркс К. Капитал [Текст] / К. Маркс. − М.: Политиздат, 1988. − Т. 1. − 891 с.
 17. Мертенс О. Інвестиційні рішення. Реструктуризація підприємства [Текст] / О. Мертенс. – Київ: Міжнародний інститут бізнесу, 2001. – 43 с.
 18. Нестерчук Ю. О. Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Ю. О. Нестерчук, Ю. В. Улянич. – Умань: Сочінський, 2013. – 204 с.
 19. Нестерчук Ю. О. Основи формування ресурсного потенціалу підприємств АПК та підвищення рівня їх капіталізації [Текст] / Ю. О. Нестерчук, Ю. В. Улянич, Н. В. Бутко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2012. – Вип. 81(2). – С. 39–46.
 20. Про інвестиційну діяльність від 18 вересня 1991 р. №1560-ЧІІ. Закон України [Текст] // ВВР. – 1991. – № 47. – С. 646.
 21. Современный экономический словарь [Текст] / Под ред. Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой. − М.: ИНФРА, 2005. − 478 с.
 22. Фишер С. Экономист [Текст] / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: Дело ЛТД, 1995. − 864 с.
 23. Шарп У. Инвестиции [Текст] / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. – М.: Ифра-М, 2001. – 1028 с.
 24. Friedman M. Price theory, a provisional text [Text] / Friedman Milton. − Chicago: Aldine Pub. Co., 1968.

Copyright (c) 2018 Гвоздєв Юрій Валерійович