DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.33-43

Методичні підходи до оцінки диверсифікація, як засобу зниження ризику виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

О.О. Рудич, О.О. Драган

Об авторах

Рудич Оксана Олександрівна, доцент, кандидат економічних наук,, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна, E-mail: 8282@ukr.net

Драган Оксана Олександрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна, E-mail: draganok@ukr.net

Анотація

За результатами проведених досліджень розроблено структурну модель здійснення процесу розробки стратегічного плану в загальному алгоритмі стратегічного управління диверсифікованого аграрного підприємства. На основі комплексного підходу розроблено загальну послідовність дій, які доцільно виконати при пошуку, обґрунтуванні та прийнятті управлінського рішення про диверсифікацію виробничої діяльності аграрних підприємств. Виявлено недоліки існуючих методичних підходів до оцінки диверсифікації виробничої діяльності аграрних підприємств та запропоновано універсальну методику оцінки рівня диверсифікації.

Ключові слова

диверсифікація, ризик, виробнича діяльність, сільськогосподарське підприємство, оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання

Andriichuk, V.H. (2004). The economy of agrarian enterprises. (2d ed.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Bakush, K. (2010). Teoretychni osnovy dyversyfikatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva [The theoretical basis of diversification of agricultural production]. Visnyk LNAU. Ekonomika APK – Visnyk LNAU Economics of AIC, 17 (2), 112–119 [in Ukrainian].

Borysova, V.A. (2002). Dyversyfikatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva fermerskykh hospodarstv [Diversification of agricultural production by farms]. Sumy : Dovkillia [in Ukrainian].

Veselovskaya, O.E. (2013). Dyversyfikatsiia yak efektyvnyi mekhanizm pidtrymky finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Diversification as an Effective Mechanism for Supporting the Financial-Economic Security of the Enterprise]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and Management, 3, 67-73 [in Ukrainian].

Vitkovskyi, O.S. (2009). Efektyvnist stratehii dyversyfikatsii diialnosti v umovakh nestabilnoho zovnishnoho seredovyshcha [The effectiveness of the strategy of diversifying activities under conditions of an unstable environment]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 8, 30-32 [in Ukrainian].

Zinchuk, T.O. (2011). Teoretychno-metolohichni zasady dyversyfikatsii silskoi ekonomiky v konteksti yevropeiskoho dosvidu [Theoretical and Methodological Principles of Diversification of the Rural Economy in the Context of European Experience]. Ekonomika APK – Economy of the agroindustrial complex, 1, 27-34 [in Ukrainian].

Korinko, M.D. (2007). Dyversyfikatsiia : teoretychni ta metodolohichni osnovy [Diversification: theoretical and methodological foundations]. Kyiv: NNTs “Instytut ahrarnoi ekonomiky” [in Ukrainian].

Nekrasova, L.A. (2012). Dyversyfikatsiia yak instrument zmenshennia ryzyku v diialnosti pidpryiemstva [Diversification as a tool for risk reduction in the activity of the enterprise]. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky – Visnyk Kamyanets-Podilskyi Ivan Oguyenko National University. Economic sciences, 6, 176-179 [in Ukrainian].

Svinous, I.V. (2015). Dyversyfikatsiia silskoi ekonomiky: sotsialno-ekonomichnyi efekt [Diversification of the rural economy: the socio-economic effect]. Ekonomika APK – Economy of the agroindustrial complex, 4, 129-132 [in Ukrainian].

Skorobohatov, M.M. (2011). Dyversyfikatsiia iak odyn iz shliakhiv pidvyschennia efektyvnosti diial'nosti pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Diversification as one of ways of increase of efficiency of the enterprise activities in modern conditions]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. – Economic Herald of the Donbass, 3 (25), 18-25 [in Ukrainian].

Tkachuk, V.I. (2008). Dyversyfikatsiia sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva v konteksti svitovoho dosvidu [Diversification of agricultural production in the context of world experience]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu – Vìsnik Sumsʹkogo nacìonalʹnogo agrarnogo unìversitetu, 7/1 (29), 62–65 [in Ukrainian].

Tkachuk, V.I. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty dyversyfikatsii vyrobnychoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Organizational and Economic Aspects of Diversification of Agricultural Enterprises' Production]. Visnyk ahrarnoi nauky – The Bulletin of Agrarian Science, 8, 66-70 [in Ukrainian].

Tompson, A.A. & Striklend, A.Dzh. (2006). Stratehycheskyi menedzhment. Kontseptsyy y sytuatsyy dlia analyza [Strategic management. Concepts and situations for analysis]. Moscow: Yzd. dom «Viliams» [in Russian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств [Текст] : Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2004. – 624 с.
 2. Бакуш К. Теоретичні основи диверсифікації сільськогосподарського виробництва [Текст] / К. Бакуш // Вісник ЛНАУ. Економіка АПК. – 2010. – № 17 (2). – С. 112–119.
 3. Борисова В. А. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва фермерських господарств / В. А. Борисова. – Суми : Довкілля, 2002. – 341 c.
 4. Веселовська О. Є. Диверсифікація як ефективний механізм підтримки фінансово-економічної безпеки підприємства [Текст] / О. Є. Веселовська // Економіка і управління. – 2013. – № 3. – С. 67–72.
 5. Вітковський О. С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища [Текст] / О.С. Вітковський // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 30–32.
 6. Зінчук Т. О. Теоретично-метологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду [Текст] / Т.О. Зінчук, В.І. Ткачук // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 27–34.
 7. Корінько М. Д. Диверсифікація : теоретичні та методологічні основи :монографія [Текст] / М. Д. Корінько. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2007. – 447 с.
 8. Некрасова Л. А. Диверсифікація як інструмент зменшення ризику в діяльності підприємства [Текст] / Л. А. Некрасова // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2012. – Вип. 6. – С. 176–179.
 9. Свиноус І. В. Організаційно-економічні аспекти диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. В. Свиноус, Л. М. Сатир // Вісник аграрної науки. - 2015. – № 8. – С. 66–70.
 10. Скоробогатов М. М. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах [Текст] / М. М. Скоробогатов // Економічний вісник Донбасу. – № 3 (25). – 2011. – С. 18–25.
 11. Ткачук В. І. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва в контексті світового досвіду [Текст] / В. І. Ткачук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Вип. 7/1 (29). – 2008. – С. 62–65
 12. Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки: соціально-економічний ефект [Текст] / В.І. Ткачук // Економіка АПК №4. – 2009. – 129–132.
 13. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа [Текст] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд. – М.: Изд. дом «Вільямс», 2006. – 371 с.

Copyright (c) 2018 Рудич Оксана Олександрівна, Драган Оксана Олександрівна