DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.236-242

Аналіз діяльності по здійсненню авіаційних перевезень в Україні

О. М. Саркісова, А. Ф. Токарь

Об авторах

Саркісова Олена Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту, економіки та права, Льотна академія національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна, E-mail: illusions.com86@gmail.com

Токарь Ада Федорівна, викладач, Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна, E-mail: Tokar_Ada@icloud.com

Анотація

У статті досліджена діяльність по здійсненню авіаційних перевезень в Україні, її сучасний стан та проаналізовано основні показники авіаційної діяльності. Наведено та проаналізовано проблемні аспекти організації українського авіаційного транспорту, які потребують вирішення. Надано практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоздатності авіаційного транспорту України.

Ключові слова

авіаційний транспорт, авіаперевезення, пасажирооборот, вантажооборот, авіакомпанія, повітряне судно, пасажироперевезення, вантажоперевезення

Повний текст:

PDF

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro transport» vid 10.11.1994 № 232/94-VR [Law of Ukraine "On Transport", 10.11.1994 № 232/94-VR]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Nazarenko A. (2010). Suchasnyj stan ta tendentsii rozvytku aviatransportnoi haluzi Ukrainy [Current state and trends of the air transport industry in Ukraine]. Ekonomika. Finansy. Pravo.- Economics. Finance. Law, 5, 3-6 [in Ukrainian].

Оfitsijnyj sajt Derzhavnoi aviatsijnoi sluzhby Ukrainy [Official site of the State Aviation Service of Ukraine]. avia.gov.ua. Retrieved from https://avia.gov.ua [in Ukrainian].

Оfitsijnyj sajt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Оfficial site of the State Statistics Service of Ukraine ]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Pidsumky diial'nosti aviatsijnoi haluzi Ukrainy za 2017 rik [The results of the aviation industry in Ukraine for 2017]. Departament finansiv ta ekonomiky Derzhavnoi aviatsijnoi sluzhby Ukrainy [Department of Finance and Economics of the State Aviation Service of Ukraine]. avia.gov.ua. Retrieved from https://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/periodychna-informatsiya [in Ukrainian].

Kravchenko, M.V. (2011). Problemni pytannia konkurentozdatnosti aviapereviznykiv Ukrainy [Problematic issues of competitiveness of air carriers of Ukraine]. Publishing house Education and Science. rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/22_PNR_2011/Gosupravlenie/2_90964.doc.htm [in Ukrainian].

Rodionov, P.Yu. (2013). Analiz diial'nosti tsyvil'noi aviatsii Ukrainy za metodom M. Portera [Analysis of civil aviation activity in Ukraine by M. Porter]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiia». Seriia «Ekonomika»: zbirnyk naukovykh prats' – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Economics series '. Ostroh: Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiia», 24, 49-53 [in Ukrainian].

Sobkevych, O.V. & Mykhajlychenko, K.M. (2014). Schodo udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia rynku aviatsijnykh perevezen' v umovakh intehratsii Ukrainy do European Union. [Concerning the improvement of the mechanisms of state regulation of the air transport market in the conditions of Ukraine's integration into the EU]. Analitychna zapyska. Analytical note. Department of Sectoral Economy of the National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine. niss.gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1496 [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80
  2. Назаренко А. Сучасний стан та тенденції розвитку авіатранспортної галузі України / А.Назаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №5. – С. 3–6.
  3. Офіційний сайт Державної авіаційної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.avia.gov.ua/
  4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  5. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2017 рік // Департамент фінансів та економіки Державної авіаційної служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/periodychna-informatsiya.
  6. Проблемні питання конкурентоздатності авіаперевізників України / М.В. Кравченко // Видавництво «Освіта та Наука» (Publishing house Education and Science) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2011/Gosupravlenie/2_90964.doc.htm.
  7. Родіонов П.Ю. Аналіз діяльності цивільної авіації України за методом М. Портера / П.Ю. Родіонов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 49–53.
  8. Щодо удосконалення механізмів державного регулювання ринку авіаційних перевезень в умовах інтеграції України до ЄС. Аналітична записка [Електронний ресурс] / О.В. Собкевич, К.М. Михайличенко // Відділ секторальної економіки Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1496.

Copyright (c) 2018 Саркісова Олена Миколаївна, Токарь Ада Федорівна