Збірник наукових праць

№ 3(36), 2019 рік

Назва статті pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
О.М. Левченко, О.В. Ткачук
Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій
12-23
pdf
І.М. Миценко, Т.В. Решитько
Проблеми формування ринку землі в Україні в контексті дотримання соціальних гарантій для мешканців сільської місцевості
24-36
pdf
А.О. Пантелеймоненко, В.В. Гончаренко
Кооперативи у сфері рекреаційних послуг: досвід США
36-44
pdf
М.В. Бєлобородова
Індикатори зниження екологічних ризиків металургійних підприємств
45-52
pdf
Н.С. Красножон
Напрями розвитку сегментованого регіонального ринку праці в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів
53-62
pdf
Д.С. Насипайко, О.Ю. Коцюрба
Сучасні аспекти українсько-російських торговельних відносин"
63-68
pdf
В.А. Туржанський, І.В. Несторишен, О.В. Джумурат
Система аналізу та управління ризиками в контексті забезпечення митної безпеки України
69-80
pdf
І.О. Царенко
Передумови формування інноваційно-інтегрованих структур в умовах посилення освітньої міграції: регіональний аспект
80-89
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Д.А. Горовий, Є.М.Строков
Мотивація та стимулювання як основні засоби управління персоналом в Україні
90-96
pdf
Р.І. Жовновач, Ю.В. Малаховський
Удосконалення механізму економічної мотивації як стратегічний імператив управління персоналом промислового підприємства
97-108
pdf
М.В. Семикіна, В.О. Кабай, А.В. Мельнік, М.В. Бугаєва
Діагностика міграційних настроїв населення у регіоні (мотиваційний аспект)
109-124
pdf
Л.В. Кононенко, С.О. Кононенко, В.І. Миценко
Формування фахових знань у випускників вищих навчальних закладів в умовах економіки знань: інтегративний підхід
125-130
pdf
Ю.В. Малаховський, A.A. Кансо, С.В. Коваленко
Соціальний капітал: теоретичні основи ідентифікації та регулювання
131-141
pdf
Н.В.Антоненко
Корпоративна соціальна відповідальність в системі мотивації праці
142-147
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
В.М. Бегма, О.А. Врублевська, В.В. Цвірова
Проблемні питання ціноутворення на продукцію українського оборонно-промислового комплексу та використання шведського досвіду
148-160
pdf
О.А. Магопець, В.В. Шалімов
Еволюція пільгового оподаткування інноваційної діяльності в Україні
161-172
pdf
Г.Т. Пальчевич, Л.М. Петренко
Форми і методи державної фінансової та кредитної підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
172-182
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Н.Г. Здирко
Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель
183-192
pdf
Я.В. Клименко
Особливості формування облікової політики щодо афілійованих осіб
193-207
pdf
О.В. Черненко
Уточнення змісту контролю як управлінської функції менеджменту організації
207-218
pdf
СТАТИСТИКА.МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ.
В.А. Панченко
Менеджмент інформаційної безпеки комерційного підприємства
219-228
pdf
М.В. Шарко, А.В. Коверга, Н.О. Вишневська
Управління формуванням і ефективним використанням підприємницького потенціалу в умовах невизначеності
229-237
pdf
О.І. Волот
Інформаційна та кібернетична безпека сучасного підприємства: забезпечення та моделювання
238-247
pdf
Ю.В. Гончаренко
Концептуальні положення щодо параметризації інформаційної прозорості у задачах оцінювання та оптимізації
247-254
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В.В. Гончар, О С. Богачов, О П. Онофрійчук
Інформаційно-комунікаційні системи забезпечення управлінських рішень
255-264
pdf
Р.І. Жовновач, В.А. Вишневська
Особливості оцінки та управління екологічними ризиками на металургійних підприємствах
264-273
pdf
В.В. Коваль, І.С. Міхно, М.І. Башинська
Управління проектними ризиками в інвестиційній діяльності дорожнього господарства
274-283
pdf
Н.М. Шмиголь, Р.В. Завгородній
Методичний підхід щодо ефективного розвитку ресурсозбереження на галузевому рівні
284-291
pdf
С.І. Бессонова
Розвиток регіонального підприємництва з використанням світового досвіду в умовах воєнного конфлікту
292-300
pdf
М.В. Бугаєва, Т.В. Лядовська
Концепція вдосконалення кадрової політики у взаємодії зі стратегією підприємства в умовах євроінтеграційних процесів
300-312
pdf
К.В. Васильковська, В.О. Малаховська
Аналіз експортного потенціалу зернових в Україні
313-320
pdf
О.В. Калінін
Аутсорсинг як фактор маркетингу інвестиційної привабливості диверсифікованих промислових підприємств
321-330
pdf
Е.В. Камишникова
Формування механізму стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю
330-340
pdf
Г.Б. Назарова, М.О. Васильєв
Контрольовані операції в зовнішньоекономічній
340-360
pdf
О.М. Соколовська
Роль транснаціональних корпорацій у формуванні інвестиційної безпеки України
360-368
pdf