Збірник наукових праць

№ 6(39), 2021 рік

Назва статті pdf
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
Г.М. Запша, О.В. Орлова-Курилова, С.М. Лімаренко, А.Г. Яцун
Ресурсне забезпечення ефективності стратегічного управління інноваційною інфраструктурою у формуванні конкурентних переваг та соціально-економічних гарантій в умовах глобалізації економіки
9-16
pdf
Р.В. Іванов
Концептуальна модель суб’єкту циркулярної економіки в контексті сталого розвитку
17-27
pdf
А.С. Наволокіна, М.В. Бугаєва
Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту
28-37
pdf
Т.В. Решитько
Проблеми інвестування та кредитування аграрних підприємств України на рівні макроекономіки: зарубіжний досвід
37-46
pdf
Л.М. Романюк
Сучасні тенденції міжнародної економічної діяльності України
47-55
pdf
Е. І. Шелудько, М. Ю. Завгородня
Стимулювання розвитку «озеленення» промисловості України"
55-67
pdf
С. Буаіта
Теоретичні аспекти визначення та класифікації виробленої продукції в системі вищої освіти
68-75
pdf
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
В. В. Зайченко, В. М. Попов
Державне регулювання аграрного кредитування в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. : сучасний науковий дискурс
76-88
pdf
В.Є. Швець
Оцінювання земельних активів України банками Російської імперії на початку ХХ століття
88-96
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
А. В. Бессонова, Т. М. Черната
Аналіз методів розвитку кадрового потенціалу підприємств
97-105
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
А. О. Пантелеймоненко, В. В. Гончаренко, С. А. Касьян
Кооперативне кредитування: перспективи застосування підходів Ф.В.Райффайзена в аграрному секторі України
106-114
pdf
О.Б. Пугаченко, С.С. Косенко, М.В. Бабій
Організація проведення судових експертиз та експертних досліджень з економічних питань
115-130
pdf
В В. Шалімов, В.О. Решетов, Т.А. Мельник
Ключові елементи механізму державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників
131-141
pdf
Д.П. Шинкар
Ключові елементи механізму державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників
142-153
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ. СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ,
МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
В.Ф. Гамалій, А.Ю. Мінько, С.А. Романчук
Маркетингові інформаційні системи та цифрове моделювання в управлінні процесом виведення на ринок нового товару
154-162
pdf
Н.С. Шалімова, І.І. Андрощук
Задания по предоставлению уверенности и задания по предоставлению уверенности, иные чем аудит или обзор исторической финансовой информации: тенденции включения в аудиторскую практику и развитие процессов стандартизации
163-178
pdf
Л.В. Кононенко, Н.П. Сисоліна, О.С. Чумаченко
Звітність підприємств в умовах сталого розвитку: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення
179-186
pdf
О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміна
Тестування системи обліку та внутрішнього контролю операцій з необоротними активами
186-197
pdf
В.М. Савченко, І.В. Смірнова, Н.В. Смірнова
Розвиток локальних облікових теорій на прикладі теорії управлінського обліку аграрних підприємств
197-210
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
О.М. Гуцалюк, Т.С. Обнявко
Напрямки економіко-екологічної трансформації підприємств оборонно-промислового комплексу України
211-219
pdf
Л. Я. Малюта, Р. П. Шерстюк, Г. Й. Островська
Event-менеджмент в індустрії туризму
220-230
pdf
В. А. Панченко, О. В. Черненко
Організаційні аспекти менеджменту туристичної діяльності
230-238
pdf
А.М. Ткаченко, Д.Д. Плинокос
Дизайн-мислення, як нова парадигма розвитку стартапу
238-246
pdf
М.В. Бугаєва, С.В. Демченко
Теоретичні витоки управління розвитком інноваційного підприємництва
247-257
pdf
Т.Б. Немченко, В.О. Липчанський, Т.А. Немченко
Філософське осмислення трансформації маркетингового менеджменту підприємства в умовах переходу до мережевої економіки
258-266
pdf
І.В. Харченко, О.В. Лізунков
Організаційні аспекти стратегічної перемоги в конкурентній боротьбі малих |будівельних підприємств
267-281
pdf
Є.В. Селіщева
Інформаційне забезпечення функціонування інноваційно-інтегрованих структур
282-287
pdf
Р.С. Шаранов
Алгоритм антикризового управління підприємства
288-296
pdf
Н.В. Гаврилова, Л.М. Петренко, Н.С. Пітел
Міжнародне партнерство підприємств оборонно-промислового комплексу України: фінансово-економічні аспекти розвитк
297-303
pdf