DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.6(39).37-46

Проблеми інвестування та кредитування аграрних підприємств України на рівні макроекономіки: зарубіжний досвід

Т.В. Решитько

Про авторів

Т.В. Решитько, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7589-4710, e-mail: Reshetkotv1959@gmail.com

Анотація

В статті досліджено проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників України, які в більшості випадків працюють за рахунок власних ресурсів, що є недостатнім для самофінансування. Наведено приклади вдалих приватних інвестицій, які забезпечують не тільки виробництво високоякісної продукції, а й зайнятість селян. Показано основні напрями фінансової підтримки виробництва продукції та зайнятості сільського населення в зарубіжних країнах, в тому числі тих, що входять до складу ЄС. Вказано на необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату в сільськогосподарській і несільськогосподарській сферах, у розвитку сільських територій.

Ключові слова

фінансове забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, інвестування та кредитування аграрних підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання

Agrarnyj sektor Niderlandov (dajdzhest) [The agricultural sector of the Netherlands (digest)]. (1999). Jekonomika sel'skogo hozjajstva Rossii – Agricultural Economics of Russia, 2, 33 [in Russian].

Ambrosov, V. (2003). Transformatsijni protsesy v ahrarnij sferi rehionu [Transformation processes in the agricultural sector of the region]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 8, 3 [in Ukrainian].

Analiz investytsijnoi diial'nosti u sil's'komu hospodarstvi Ukrainy ta vyznachennia napriamiv ii aktyvizatsii. veb [Analysis of investment activity in agriculture of Ukraine and determination of directions of its activation]. bses.in.ua. Retrieved from http://bses.in.ua/2020/52_2_2020 [in Ukrainian].

Bazylevych, V.D., Popov, V.M., Bazylevych, K.S., & Hrazhevs'ka, N.I. (2008). Economic theory. Political economy. V.D. Bazylevych (Ed.). Kyiv: Znannia.

Bazilins'ka O.Ya. (2005). Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: UNL [in Ukrainian].

Vantukh, V.P. (2005). Formuvannia systemy derzhavnoi pidtrymky fermerstva v zarubizhnykh krainakh [Formation of a system of state support for farming in foreign countries]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 12, 123-128 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro investytsijnu diial'nist'» № 1560-XII vid 18.09.1991 [Law of Ukraine "On Investment Activity" of September 18, 1991 N1560-XII]. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 [in Ukrainian].

Kolotukha, S.M., & Borejko, I.P. (2009). Kredytuvannia sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv iak efektyvne dzherelo investytsijnoi diial'nosti [Lending to agricultural enterprises as an effective source of investment activity]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 1, 91 [in Ukrainian].

Muzyka, P.M., & Dushka, V.I. (2011). Vplyv rozvytku innovatsijnoi diial'nosti v APK na zabezpechennia prodovol'choi bezpeky v Ukraini [The impact of the development of innovation in agriculture on food security in Ukraine]. Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhyts'koho - Scientific Bulletin of LNUVMBT named after S.Z. Gzhytsky, 1, 106–112 [in Ukrainian].

Nepochatenko O. A. Kredytne zabezpechennia sil's'koho hospodarstva v rozvynenykh krainakh Yevropy. veb – sajt. [Credit provision of agriculture in developed European countries. Website]. intkonf.org. Retrieved from http://intkonf.org/nepochatenko-oa-kreditne-zabezpechennya-silskogo-gospodarstva-v-rozvinenih-krayinah-evropi [in Ukrainian].

Tatarenko, N.O., & Poruchnyk, A.M. (2000). Teorii investytsij [Investment theories]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Realizatsiia natsional'nykh investytsijnykh proektiv – nash real'nyj shliakh u Yevropu [Implementation of national investment projects is our real path to Europe]. (2012). Uriadovyj kur'ier – Government courier, 134, 2 [in Ukrainian].

Stan kredytuvannia pidpryiemstv APK u 2020 rotsi. [The state of lending to agricultural enterprises in 2020]. agro.me.gov.ua. Retrieved from https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/ kredituvannya/stan-kredituvannya-pidpriyemstv-apk/stan-kredituvannya-apk-u-2020-roci [in Ukrainian].

Somyk, A.V. (2002). Osoblyvosti rozvytku systemy sil's'kohospodars'koho kredytuvannia v zarubizhnykh krainakh [Features of the development of the agricultural lending system in foreign countries]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 8, 86-90 [in Ukrainian].

Chervan'ov, D. (2003). Menedzhment investytsijnoi diial'nosti pidpryiemstv: navchal'nyj posibnyk [Management of investment activity of enterprises]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].

Judin, A. (1992). Gosudarstvennoe regulirovanie i kreditovanie sel'skogo hozjajstva v Velikobritanii i SShA [Government regulation and lending to agriculture in the UK and the USA]. Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal – International Agricultural Journal, 5, 23-29 [in Russian].

Пристатейна бібліографія

 1. Аграрный сектор Нидерландов (дайджест). Экономика сельского хозяйства России. 1999. № 2. С. 33.
 2. Амбросов В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері регіону. Економіка України. 2003. № 8. С. 3.
 3. Аналіз інвестиційної діяльності у сільському господарстві України та визначення напрямів її активізації. веб – сайт. URL: http://bses.in.ua›2020›52_2_2020 (дата звернення 22.03.2021).
 4. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. Економічна теорія. Політекономія: підручник / В.Д.Базилевич (ред.). Київ: Знання, 2008. 720 с.
 5. Базілінська О.Я. Макроекономіка. Київ: УНЛ, 2005. С. 12.
 6. Вантух В.П. Формування системи державної підтримки фермерства в зарубіжних країнах. В.П. Вантух. Економіка АПК . 2005. №12. С. 123-128.
 7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. (дата звернення 22.03.2021).
 8. Колотуха С.М., Борейко І.П. Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності. Економіка АПК. 2009. № 1. С.91
 9. Музика П.М., Душка В.І. Вплив розвитку інноваційної діяльності в АПК на забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2011. № 1. С. 106–112.
 10. Непочатенко О. А. Кредитне забезпечення сільського господарства в розвинених країнах Європи. веб – сайт. URL: http://intkonf.org/nepochatenko-oa-kreditne-zabezpechennya-silskogo-gospodarstva-v-rozvinenih-krayinah-evropi (дата звернення 22.03.2021).
 11. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2000. 159 с.
 12. Реалізація національних інвестиційних проектів – наш реальний шлях у Європу. Урядовий кур’єр. 2012. № 134. С. 2.
 13. Стан кредитування підприємств АПК у 2020 році. веб – сайт. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/kredituvannya/stan-kredituvannya-pidpriyemstv-apk/stan-kredituvannya-apk-u-2020-roci (дата звернення 24.03.2021).
 14. Сомик А.В. Особливості розвитку системи сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах. Економіка АПК. 2002. № 8. С. 86-90.
 15. Черваньов Д. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 2003. 622 с.
 16. Юдин А. Государственное регулирование и кредитование сельского хозяйства в Великобритании и США. Международный сельскохозяйственный журнал. 1992. № 5. С.23-29.

Copyright (c) 2021 А.С. Наволокіна, М.В. Бугаєва