DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.6(39).17-27

Концептуальна модель суб’єкту циркулярної економіки в контексті сталого розвитку

Р.В. Іванов

Про авторів

Р.В. Іванов, доцент, доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної кібернетики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2086-5004, e-mail: romanivanov1926@gmail.com

Анотація

У статті розглянуто сутність циркулярної економіки, впровадження якої дозволяє отримувати низку позитивних екологічних, економічних та соціальних ефектів. Відзначено, що їй притаманне виникнення синергетичних ефектів в умовах розвитку еколого-економічних систем, які створюють умови для їх просування до стану стійкого розвитку. Запропоновано та проаналізовано модель суб’єкту циркулярної економіки в контексті сталого розвитку, яка відображає перетворювальну суть, хвильовий характер та циклічність економічних процесів у межах корпускулярно-хвильової концепції формування економічної поведінки. Доведено, що суб’єкт циркулярної економіки більше вмотивований на сталий розвиток та подолання негативних наслідків виробництва, ніж на підтримку наявного стану, що відображає ключові позитивні ефекти впровадження циркулярної економіки.

Ключові слова

циркулярна економіка, сталий розвиток, відновлення ресурсів, економічний диполь, мотивація, синергетичний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання

1. Hryhorak, M.Yu., & Savchenko, L.V. (2018). Kontseptualni osnovy rozvytku reversyvnoi lohistyky v tsyrkuliarnii ekonomitsi [Conceptual bases of development of reverse logistics in circular economy]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 5(10), 78-84 [in Ukrainian].

2. Hryhorkiv, M.V. (2017). Modeli ekoloho-ekonomichnoi dynamiky dvosektornoi ekonomiky z osnovnym i dopomizhnym vyrobnytstvom [Models of ecological and economic dynamics of two-sector economy with main and auxiliary production]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual economic problems, 6, 214-221 [in Ukrainian].

3. Dehtiarova, I.B., Melnyk, O.I., & Bondar, A.V. (2013). Synerhetychni efekty ekoloho-ekonomichnykh system v umovakh informatsiinoi ekonomiky [Synergetic effects of ecological and economic systems in the information economy]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – The mechanism of economic regulation, 3, 30-37 [in Ukrainian].

4. Dorohina, E., & Harchenko, S. (2017). Biznes-modeli ekonomiki zamknutyh ciklov kak mekhanizm dostizheniya ustojchivogo razvitiya [Business models of a closed-cycle economy as a mechanism for achieving sustainable development]. Ekologiya i promyshlennost' Rossii – Ecology and industry of Russia, 21(7), 58-61 [in Russian].

5. Zvarych, I. (2016). Hlobalna tsyrkuliarna ekonomika yak zasib pobudovy novoho ekolohichno stiikoho suspilstva [The global circular economy will inspire a new environmentally friendly suspension]. Svit finansiv – The world of finance, 4, 148-155 [in Ukrainian].

6. Ivanov, R.V. (2015). Kontseptualna model ekonomichnoi povedinky domohospodarstva v umovakh samozabezpechennia [Conceptual model of economic behavior of a household in the conditions of self-sufficiency]. Biznes Inform – Business Inform, 10, 137–141 [in Ukrainian].

7. Ivanov, R.V. (2015). Uzahalnena matematychna model ratsionalnoi ekonomichnoi povedinky [Generalized mathematical model of rational economic behavior]. Biznes Inform – Business Inform, 12, 139–143 [in Ukrainian].

8. Lojcyanskij, L.G. (2003). Mekhanika zhidkosti i gaza [Mechanics of liquid and gas]. Moskva: Nauka [in Russian].

9. Liashenko, I.M. (1999). Ekonomiko-matematychni metody ta modeli staloho rozvytku [Economic and mathematical methods and models of sustainable development]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

10. Ogorodnikova, T.V. (2005). Osnovnye ponyatiya korpuskulyarno-volnovoj koncepcii ekonomicheskogo povedeniya [Basic concepts of the wave-particle concept of economic behavior]. Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Baikal State University, 1. Retrieved from https: //cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ponyatiya-korpuskulyarno-volnovoy-kontseptsii ekonomicheskogo-povedeniya [in Russian].

11. Onyshchenko, A.M. (2011). Modeliuvannia ekoloho-ekonomichnoi vzaiemodii v protsesi vykonannia rishen Kiotskoho protokolu [Modeling of ecological and economic interaction in the process of implementing the decisions of the Kyoto Protocol]. Poltava: Poltavskyi literator [in Ukrainian].

12. Oriekhova, T. (2020). Tsyrkuliarna ekonomika yak hlobalnyi imperatyv [Circular economy as a global imperative]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky – Journal of European Economy, 18(4), 360-371 [in Ukrainian].

13. Ostrom, E. (2011). Upravlyaya obshchim. Evolyuciya institutov kollektivnoj deyatel'nosti [Managing the General. Evolution of institutions of collective action]. Moskva: Mysl', IRISEN [in Russian].

14. Serhiienko-Berdiukova, L.V. (2016). Peredumovy formuvannia ta vprovadzhennia kontseptsii tsyrkuliarnoi ekonomiky [Prerequisites for the formation and implementation of the concept of circular economy]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 3(33), 327–352 [in Ukrainian].

15. Tadeiev, Yu.P. (2010). Ekonomiko-matematychne modeliuvannia ta stalyi rozvytok [Economic and mathematical modeling and sustainable development]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: Zbirnyk nauk. prats NAU – Problems of the system approach in economy: Collection of scientific works of NAU, 33, 69–73 [in Ukrainian].

16. Tarasenko, D. (2018). Modeliuvannia ekoloho-ekonomichnykh protsesiv dlia zabezpechennia efektyvnoi polityky staloho rozvytku ta zelenoi modernizatsii [Modeling of ecological and economic processes to ensure an effective policy of sustainable development and green modernization]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Tavriya National University named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management, 29 (68), 5, 129-133. DOI: 10.32680/2409-9260-2018-11-263-210-230 [in Ukrainian].

17. Tyrganova, A.A. (2014). Ekonomika zamknutogo cikla kak novaya model' mirovoj ekonomiki: zarubezhnyj opyt i rossijskaya praktika [Circular Economy as a New Model of the World Economy: Foreign Experience and Russian Practice]. Ekonomika Rossii v XXI veke: sbornik nauchnyh trudov XI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii "Ekonomicheskie nauki i prikladnye issledovaniya: fundamental'nye problemy modernizacii ekonomiki Rossii" – Economy of Russia in the XXI century: collection of scientific papers of the XI International scientific-practical conference "Economic sciences and applied research: fundamental problems of modernization of the Russian economy", 301-304 [in Russian].

18. Forrester, Dzh. (2003). World dynamics. (A. Voroshchuka, Trans). Moskva: AST.

19. Churikanova, O.Yu. (2020). Zaprovadzhennia tsyrkuliarnoi ekonomiky na derzhavnomu ta rehionalnomu rivniakh: problemy ta perspektyvy [Introduction of circular economy at the state and regional levels: problems and prospects]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 33, 2, 124-129. DOI:10.32782/2413-9971/2020-33-43 [in Ukrainian].

20. Churikanova, O.Yu. (2020). Innovatsiini biznes-modeli tsyrkuliarnoi ekonomiky na rehionalnomu rivni [Innovative business models of the circular economy at the regional level]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, 4, 1, 204-208. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-284-4-38 [in Ukrainian].

21. Ekström, K.M., & Salomonson, N. (2014). Reuse and Recycling of Clothing and Textiles – A Network Approach. Journal of Macromarketing, Vol. 34, 3, 383–399 [in English].

22. Heshmati, A. (2017). A Review of the Circular Economy and its Implementation. International Journal of Green Economics, 11(3-4), 251-288 [in English].

23. Korhonen, J., Honkasalo, A., & Seppälä, J. (2018). Circular economy: the concept and its limitations. Ecological economics, 143, 37-46 [in English].

24. Morseletto, P. (2020). Targets for a circular economy. Resources, Conservation and Recycling, 153. 104553, 1-12. DOI: 10.1016/j.resconrec.2019.104553 [in English].

25. Murray, A., Skene, K., & Haynes, K. (2017). The circular economy: an interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context. Journal of business ethics, 140(3), 369-380 [in English].

Пристатейна бібліографія

 1. Григорак М.Ю., Савченко Л.В. Концептуальні основи розвитку реверсивної логістики в циркулярній економіці. Приазовський економічний вісник. 2018. 5(10) С. 78-84.
 2. Григорків М.В. Моделі еколого-економічної динаміки двосекторної економіки з основним і допоміжним виробництвом. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 6. С. 214-221.
 3. Дегтярьова І.Б., Мельник О.І., Бондар А.В. Синергетичні ефекти еколого-економічних систем в умовах інформаційної економіки. Механізм регулювання економіки, 2013, № 3. С.30-37.
 4. Дорохина Е., Харченко С. Бизнес-модели экономики замкнутых циклов как механизм достижения устойчивого развития. Экология и промышленность России. 2017. 21(7). С. 58-61.
 5. Зварич І. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства. Світ фінансів. 2016. Вип. 4. С. 148-155.
 6. Іванов Р.В. Концептуальна модель економічної поведінки домогосподарства в умовах самозабезпечення. Бізнес Інформ. 2015. №10. C. 137–141.
 7. Іванов Р.В. Узагальнена математична модель раціональної економічної поведінки. Бізнес Інформ. 2015. №12. C. 139–143.
 8. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Москва : Наука, 2003. 846 с.
 9. Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку. Київ: Вища школа, 1999. 236 с.
 10. Огородникова Т.В. Основные понятия корпускулярно-волновой концепции экономического поведения. Известия Байкальского государственного университета. 2005. №. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ponyatiya-korpuskulyarno-volnovoy-kontseptsii-ekonomicheskogo-povedeniya (Дата звернення: 12.03.2021).
 11. Онищенко А.М. Моделювання еколого-економічної взаємодії в процесі виконання рішень Кіотського протоколу. Полтава: Полтавський літератор, 2011. 398 с.
 12. Орєхова Т. Циркулярна економіка як глобальний імператив. Журнал європейської економіки. 2020. 18(4). С. 360-371.
 13. Остром Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. Москва: Мысль, ИРИСЭН, 2011. 447 с.
 14. Сергієнко-Бердюкова Л.В. Передумови формування та впровадження концепції циркулярної економіки. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2016. 3(33). С. 327–352.
 15. Тадеєв Ю.П. Економіко-математичне моделювання та сталий розвиток. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наук. праць НАУ. 2010. Вип. 33. С. 69–73.
 16. Тарасенко Д. Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної політики сталого розвитку та зеленої модернізації. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. 29 (68). № 5. С. 129-133. DOI: 10.32680/2409-9260-2018-11-263-210-230
 17. Тырганова А.А. Экономика замкнутого цикла как новая модель мировой экономики: зарубежный опыт и российская практика. Экономика России в XXI веке : сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции "Экономические науки и прикладные исследования: фундаментальные проблемы модернизации экономики России". 18-22 ноября 2014 г. Томск : Изд-во ТПУ, 2014. С. 301-304.
 18. Форрестер Дж. Мировая динамика / Пер. с англ. А. Ворощука. Москва.: АСТ; 2003. 379 с.
 19. Чуріканова О.Ю. Запровадження циркулярної економіки на державному та регіональному рівнях: проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Випуск 33. Частина 2. С. 124-129. DOI:10.32782/2413-9971/2020-33-43
 20. Чуріканова О.Ю. Інноваційні бізнес-моделі циркулярної економіки на регіональному рівні. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4. Том 1. С. 204-208. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-284-4-38
 21. Ekström K.M., Salomonson N. Reuse and Recycling of Clothing and Textiles – A Network Approach. Journal of Macromarketing. 2014. Vol. 34. № 3. Р. 383–399.
 22. Heshmati A. A Review of the Circular Economy and its Implementation. International Journal of Green Economics. 2017. 11(3-4) Р. 251-288.
 23. Korhonen J., Honkasalo A., Seppälä J. Circular economy: the concept and its limitations. Ecological economics. 2018. 143. Р. 37-46.
 24. Morseletto P. Targets for a circular economy. Resources, Conservation and Recycling. 2020. 153. 104553. Р. 1-12. DOI: 10.1016/j.resconrec.2019.104553
 25. Murray A., Skene K., Haynes K. The circular economy: an interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context. Journal of business ethics. 2017. 140(3) Р. 369-380.

Copyright (c) 2021 Р.В. Іванов