Збірник наукових праць

№ 4(37), 2020 рік

Назва статті pdf
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
Д.О. Грицишен, І.В. Супрунова С.П. Лисак
Класифікація економічної злочинності для цілей державного управління в контексті забезпечення державної безпеки
9-25
pdf
І.М. Миценко, Т.В. Решитько
Реформування земельних відносин в Україні: досвід зарубіжних країн
25-34
pdf
Л.І. Цимбал
Чинники інтелектуалізації розвитку української економіки у глобальному середовищі
35-43
pdf
Е.Е. Савицький
Організація і взаємодія держави, бізнесу та науки в контексті активізаціїінноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості
43-56
pdf
І.М. Унінець
Глобальні міста в суб’єктній диспозиції Smart-економіки
56-64
pdf
І.О. Царенко
Розвиток потенціалу вищої освіти у територіальному розрізі як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону "
65-76
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
І.С. Каленюк, Н.Б. Кузнецова
Розвиток людського капіталу в умовах становлення креативної економіки
77-85
pdf
М.В. Семикіна, Л.Д. Запірченко, А.В. Семикіна, М.В. Бугаєва
Розвиток та реалізація інноваційної компоненти людського капіталу на основі вдосконалення мотиваційного механізму у сфері праці
86-100
pdf
З.В. Смутчак
Впровадження інновацій як запорука трудового потенціалу підприємств України
101-108
pdf
Г. Й. Островська
Концептуальні засади управління використанням інтелектуального потенціалу промислового підприємства
108-118
pdf
Л.М. Романюк
Застосування зарубіжного досвіду стратегічного менеджменту управління персоналом вітчизняними підприємствами
119-129
pdf
О.М. Скібіцький, В.О. Липчанський
Інвестування людського капіталу: освітній ракурс
130-144
pdf
О.В. Кіріченко
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності людських ресурсів в контексті цифрової трансформації економіки
144-154
pdf
Т.А. Немченко
Організаційно-економічні передумови соціального розвитку трудового потенціалу в Україні
155-168
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
О.М. Гуцалюк, Н.А. Ремзіна
Методичні основи формування єдиного наскрізного тарифу мультимодальних перевезень
169-176
pdf
Д.В. Бизонич
Проблематика сучасного стану сфери благоустрою населених пунктів України: державно-управлінський аспект
177-188
pdf
І.В. Журило
Управління ефективністю продуктових інновацій у машинобудівній галузі
189-202
pdf
Н.О. Коваленко, Н.В.Столярчук
Бізнес-план як елемент оцінки ефективності комерційного співробітництва авіакомпаній України в умовах глобалізації світової авіації
203-209
pdf
Л.М. Романюк, І.В. Харченко
Визначення напрямів реалізації стратегії управління персоналом підприємства в контексті забезпечення її взаємозв’язку із конкурентною стратегією підприємства
210-219
pdf
М.Г. Петрова
Аналіз чинників, які впливають на фінансові результати сільськогосподарських підприємств
220-227
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ. СТАТИСТИКА.МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ,
МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ.
О.В. Пальчук, Л.В. Кононенко, В.І. Миценко
Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю в системі бухгалтерського обліку
228-235
pdf
О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміна
Документальне забезпечення внутрішнього контролю операцій з оборотними активами
236-250
pdf
В.М. Савченко, О.М. Гай, О.В. Юрченко
Облікові теорії та їх вплив на становлення та розвиток обліку соціальних витрат
251-258
pdf
Я.В. Клименко
Організація бухгалтерського обліку операцій з пов’язаними особами
258-273
pdf
О.С. Роєва
Організаційні засади побудови бухгалтерського обліку запасів в процесі інноваційної діяльності: нормативно-правовий аспект
274-290
pdf