Збірник наукових праць

№ 1(34), 2018 рік

Назва статті pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
О.М. Левченко, О.В. Ткачук
Організаційно-економічні засади створення інноваційно-інтегрованих структур в умовах соціально-економічної нестабільності
9-20
pdf
В.В. Зайченко
Роль територіальних громад у забезпеченні розвитку інноваційно-інтегрованих структур в умовах децентралізації
21-32
pdf
Н.Л. Любченко
Реалізація бюджетної політики об’єднаних територіальних громад в частині формування доходів місцевих бюджетів
33-39
pdf
В.А. Туржанський, І.В. Несторишен
Світовий досвід функціонування таргетинг-центрів в контексті забезпечення митної безпеки
40-48
pdf
О.В. Сторожук, О.В. Заярнюк
Перспективи формування інноваційно-інтегрованих структур в економіці регіону
49-55
pdf
Ю.О. Коновалов
Проблемні питання визначення митної вартості транспортних засобів"
56-63
pdf
І.О. Царенко
Освітня компонента формування інноваційно-інтегрованих структур в Україні
64-74
pdf
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
М.В. Орлик
Зародження банківської кредитної системи в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку ХІХ ст.
75-82
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
О.М. Коваленко, О.В. Станіславик, К.О. Танащук
Сучасні аспекти нормування праці управлінського персоналу на промислових підприємствах та в наукових організаціях
83-97
pdf
В.О. Кабай
Аналіз тенденцій міграційного руху в Україні, оцінка його наслідків та загроз
97-106
pdf
А.В. Карпенко, Г.В. Засоріна
Сучасні реалії трудової міграції українців до Польщі
106-114
pdf
Н.С. Красножон
Аналіз відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам інноваційної економіки
114-123
pdf
А.О. Левченко
Професійний розвиток персоналу в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів
124-134
pdf
Д.Д. Плинокос, А.О. Москаленко
Розвиток людського потенціалу в університетських бізнес-інкубаторах
134-141
pdf
І.В. Терон
Динаміка ринку праці сільських територій
141-149
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
А.В. Базилюк
Роль грошово-кредитної політики України у забезпеченні економічного зростанняв умовах цифрових трансформацій
150-160
pdf
Н.С. Шалімова, О.А. Магопець
Державна фінансова підтримка розвитку інноваційної діяльності в Україні
161-172
pdf
О.Ю. Коцюрба
Банківський сектор як елемент системи протидії легалізації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
172-180
pdf
А.М. Лисенко, А.В. Бакай
Податкове навантаження суб’єктів господарювання та його вплив на формування важливих показників розвитку економіки України
180-188
pdf
Т.А. Мельник
Проблемні аспекти розвитку системи загальнообов'язкового державного пенсійногострахування в Україні
188-197
pdf
С.А. Фрунза
Проблеми формування інвестиційних джерел в АПК України та напрями їх ефективного використання
197-206
pdf
М.А. Славкіна
Теоретичний зміст економічної безпеки банківського сектору національної економіки України
206-213
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Кононенко
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
214-220
pdf
О.С. Роєва
Виконання завдань з аудиту елементів та статей фінансової звітності як окремих об’єктів: вимоги та рекомендації Міжнародних стандартів аудиту
221-232
pdf
СТАТИСТИКА.МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ.
В.Ф. Гамалій, Т.В. Мугденко
Управління проектами банку в період трансформації
233-243
pdf
О.В. Чорний
Економетрія: міждисциплінарний характер академічної дисципліни
243-249
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Л.С. Лісогор, Н.В. Руденко, В.О. Чувардинський
Виклики та можливості підвищення рівня конкурентоспроможності робочої сили в Україні
250-258
pdf
Л.Д. Запірченко, Т.Ф. Рябоволик
Особливості інноваційної діяльності та впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств
259-268
pdf
Ю.В. Малаховський, А. Кансо, Х. Хайдура
Теорія та практика формування соціального капіталу науково-освітнього кластеру регіональної інноваційної екосистеми на базі технічного університету
269-280
pdf
Н.П. Сисоліна, Г.В. Савеленко, І.П. Сисоліна
Проблемні аспекти та перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування
280-287
pdf
І.В. Харченко, Л.М. Романюк
Проблеми системи ProZorro та шляхи їх подолання
288-297
pdf
А.В. Сало
Конкурентоспроможність випускників в умовах інноваційних трансформацій ринків праці та глобальних викликів
297-310
pdf