№ 28, 2015 рік

Назва статті Сторінка
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Маноле Тетяна
Міркування щодо реалізації нової адміністративно-територіальної системи бюджетування, що запроваджується у Республіці Молдова
9
І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, А.Ю. Очерет
«Поправки безпеки» до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави
20
В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова
Аналіз завершального етапу приватизації в Україні: стан, проблеми, ризики
29
С.В. Бурлуцька
Ентропійні параметри соціально-економічної пружності регіонів
36
Ю.В. Малаховський
Досвід США, Канади та країн ЄС в управлінні економічним розвитком депресивних територій
43
Ю.О. Медвідь
Управління ризиками та аналіз діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності митними органами країн ЄС
53
Ю.О. Нестеренко
Сімейні фермерські господарства: тенденції розвитку в світі та сучасний напрям господарювання в Україні
59
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
М.В. Семикіна, Т.О. Беляк
Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу
68
І.М. Лавренкова
Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності
75
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
О.А. Магопець, А.В. Босенко
Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників
87
Т.В. Письменна
Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства
100
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Г.М. Давидов, Л.М. Фільштейн, І.Г. Давидов
Сучасна система підходів до здійснення аудиту
107
Л.М. Фільштейн, Ю.А. Бондар
Основні аспекти внутрішнього аудиту як складової системи аудиту
118
Л.М. Фільштейн, О.В. Пальчук
Облікове супроводження реалізації функцій оплати праці
131
О.О. Головченко, Н.Ю. Головченко
Проблеми визначення сутності житлово-комунальних послуг як специфічних суспільних благ та специфічного об’єкта економічного контролю
143
В.М. Савченко, В.Г. Крячко
Концепція капіталу та його відображення в обліку
150
О.В. Шелковникова
Управлінська інформаційна система підприємства: принципи розробки та концептуальна модель
157
О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій
Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній
164
Н.М. Поддубна
Вплив удосконалення обліку доходів від реалізації товарів на ефективність діяльності роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації
173
СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
М.М. Петренко, Т.С. Корнєєва
Апроксимація ідеальної моделі ефективності праці нелінійною багатомірною математичною моделлю
180
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
О.О. Головченко
Історичний генезис житлово-комунального господарства як галузі з особливим механізмом економічних відносин
191
О.М. Гуцалюк
Використання методу генетичного алгоритму щодо визначення партнера для створення корпоративного інтеграційного об’єднання
199
Р.І. Жовновач
Сервісне обслуговування як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування
206
О.М. Остапенко
Проблеми впровадження та функціонування внутрішнього аудиту на авіаційних підприємствах в Україні
215
С.А. Фрунза
Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання
184
Мірошник В. В., Цьома О. Ю., Орлик С. В.
Достовірність фінансової звітності як імператив економічної безпеки суб’єктів господарювання
193
Острівна Л. В.
Проблемні аспекти нарахування та сплати військового збору
200
Пугаченко О. Б.
Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз
207
Клименко Я. В.
Афілійовані особи: походження терміну, критерії визначення й застосування у вітчизняній та міжнародній практиках
215
Поддубна Н. М.
Товарні запаси роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації: економічна сутність та класифікація
226
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Горлов С. М.
Вплив фактору заощаджень на рівняння економічної рівноваги в макроекономіці
233
Ревчун Б. Г.
Історична еволюція науки управління: менеджмент організацій
240
Василенко Д. В.
Банківські установи у розвитку інтеграційних процесів на інвестиційному ринку України
249
Ніколаєва С. П., Пугаченко О. Б.
Лізингова діяльність: історія виникнення та розвитку
255
Магопець О. А.
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «податкове стимулювання»
265
Письменний В. В.
Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України
273
Федосенко Л.В., Марченко Л. Н., Мінчукова М. Е.
Проблеми формування ресурсної бази банківського сектору Республіки Білорусь
281
Шалімов В. В., Магопець С. О.
Збір за місце для паркування транспортних засобів в системі місцевих податків і зборів України
291
Дмитришин Б. В.
Дослідження впливу процесів злиття та поглинання на динаміку ВВП України
300
Кернасюк Ю. В.
Інтелектуальний аналіз даних для навчання і практичного застосування в економіці
307
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Жовновач Р. І.
Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах маркетингового підходу
315
Панченко М. О., Городецька Т. Б.
Система менеджменту безпеки харчової продукції
322
Суворова І. М.
Критерії оцінки конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств України
327
Баннікова З. В., Федосенко Л.В.
Система головних функцій у моделі управління інноваційним потенціалом підприємства
333