№ 32, 2017 рік

Назва статті pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
О.В.Горбунов
Міжнародний рейтинг відкритості (прозорості) бюджету «Open Budget Index»: Україна в контексті міжнародних порівнянь
pdf
О.М. Левченко, О.В. Ткачук
Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій
pdf
М.В. Бугаєва
Основні тенденції розвитку законодавчого забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні та пошук напрямків її вдосконалення в умовах соціально-економічної нестабільності
pdf
А.Ю. Гріненко
Особливості формування економічної безпеки в трансформаційній економіці
pdf
Т.В.Руда
Європейський досвід інформування громадян про митні правила
pdf
О.В. Сторожук, О.В. Заярнюк
Передумови формування інноваційного кластера в регіоні
pdf
А.В. Карпенко, М.О. Твердохліб
Досвід Південної Кореї з розвитку людського капіталу в сфері масової культури
pdf
Ю.В. Малаховський, О.В. Лізунков, І.М. Савіцька
Державне регулювання кластерних мезосистем в структурі національної економіки
pdf
Л.І. Цимбал
Теоретичні концепції становлення інтелектуального лідерства
pdf
І.В. Щоголєва
Управління конкурентоспроможністю туристських дестинацій
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
О.В. Захарова, А.В. Грузд
Підвищення якості послуг вищої освіти за допомогою гейміфікації
pdf
О. Ю. Ситник
Взаємодія роботодавців та вищих навчальних закладів в контексті стабілізації освітніх міграційних потоків
pdf
О.В. Гречуха, О.В. Захарова
Обґрунтування вибору результативного методу мотивації персоналу
pdf
С.В. Коваленко, І.О. Царенко
Соціально-економічні передумови кадрового забезпечення інтегрованих структур в АПК: стан та перспективи розвитку в міжнародному контексті
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
А.М. Лисенко
Оцінка рівня податкового навантаження на сільськогосподарське підприємство: практичний аспект
pdf
О.А. Магопець
Визначення сутності поняття «податок» з урахуванням його змістовних характеристик
pdf
Т.А. Мельник
Лізинг як джерело фінансування впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду
pdf
Т.В. Руда, А.В. Артеменко
Нормативно-правове регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними
pdf
Ю.О. Коновалов, У.В. Романюк
Сучасний стан автоматизації процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ.СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ.
І.І. Андрощук
Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду: обґрунтування визначення та напрямів використання
pdf
О.І. Волот
Методологічні аспекти побудови, функціонування і розвитку автоматизованих інформаційних систем обліку та управління підприємствами
pdf
Ю.В. Кернасюк
Нейронні штучні мережі як ефективний інструмент адаптивного прогнозування в аграрному секторі економіки
pdf
В.В. Муравський
Регістри, форми обліку та комп’ютерно-комунікаційні технології
pdf
М.Г. Чередніченко, Л.О. Руденко
Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
О.В. Захарова, І.С. Барбанова
Інноваційна стратегія розвитку підприємств машинобудівної галузі
pdf
В.І. Кудашов, М.А. Дудан, А.Є. Солових
Оцінка соціальної ефективності проекту по створенню інноваційного лікарського засобу
pdf
О.М. Левченко, І.О. Царенко
Венчурна фірма в системі формування інноваційно-інтегрованих структур: переваги та недоліки
pdf
А.В. Андрейченко
Основні принципи безвідходного виробництва сучасного АПК
pdf
Д.В. Василичев
Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній комерції
pdf
О.М. Гуцалюк
Теоретико-методологічне забезпечення імплементації інтеграційної стратегії корпоративного розвитку акціонерного товариства
pdf
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
О.О. Стрижак
Інституціональні системи: сутність та складові
pdf
Л.В. Федосенко, Т.И. Иванова
Проблемні аспекти функцій фінансів і розподільчого процесу суспільного продукту
pdf