№ 30, 2016 рік

Назва статті Сторінка
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Ламара Кокіаурі, Бадрі Гечбаія
Державне та правове регулювання інвестиційного процесу
9
Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І.
Аналіз ролі індустріальних парків в структурній модернізації економіки
31
Ібатуллін М. І.
Проблеми формування конкурентоспроможності вітчизняної продукції свинарства на зовнішньому ринку
39
Колупаєва І. В.
Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави
47
Ланова М. І.
Вплив ризиків на механізм фінансування переробної галузі АПК у зв’язку з циклічністю економіки
54
Руда Т. В.
Нормативне регулювання визначення та контролю митної вартості товарів в країнах ЄС
62
Сибірцев В. В.
Збалансованість ринку праці як складова державного регулювання його економічної безпеки
72
Туржанський В. А., Приходченко Д. Є., Жиленко В. В.
Методика проведення органами доходів і зборів поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
80
Бабовал Н. Р.
Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг
88
Бережнюк І. І.
Сутнісна характеристика економічної безпеки держави як мультилатерального явища
111
Коновалов Ю. О.
Європейський досвід щодо митних спрощень економічним операторам при транзитних переміщеннях товарів
106
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Семикіна М. В., Бугайова М. В., Гончарова Н. В.
Гендерні аспекти зайнятості в Україні
114
Бугайова М. В., Дудко С. В.
Теоретичні основи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств
127
Заюков І. В.
Дослідження передумов впливу шоків здоров’я на пропозицію ринку праці України
139
Панченко В. А.
Комунікаційні процеси в ефективному управлінні персоналом
147
Пасєка А. С.
Ринок праці та його розвиток: гносеологічний аналіз
154
Коріна Заро, Сергій Гайнулін
Вплив ресурсів відкритого доступу (Open Source) на якість освіти
161
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Кузьменко Г. І., Шалімов В. В.
Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування
170
Магопець О. А.
Економічні категорії в системі податкових відносин: взаємозв’язок, взаємозалежність та змістовні відмінності у сутності понять
181
Пільгуй С. С.
Антикризове управління банківською діяльністю в контексті інформаційної асиметрії
189
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Абасов В. А.
Доказова база для висновків та пропозицій під час аудиту ефективності
198
Андрощук І. І.
Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації
205
Заєць Н. М.
Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель
216
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Жовновач Р. І.
Концептуальні основи забезпечення життєздатності промислових підприємств
224
Волот О. І.
Методологічні аспекти безпеки інформаційних потоків підприємства
232
Фільштейн Л. М., Будулатій В. В., Бережньова А. І.
Стан розвитку та особливості функціонування інноваційної інфраструктури в Кіровоградському регіоні
238
Харченко І. В., Романюк Л. М.
Професійний розвиток персоналу в системі бережливого виробництва як умова стратегічного успіху підприємства
248
Чувардинський В. О.
Інноваційні чинники розвитку ринку праці в умовах трансформаційних змін
258
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Фільштейн Л. М., Малаховський Ю. В., Алі Ахмед Кансо
Методологічні підходи до стратегічного управління розвитком мезосистем в структурі національної економіки
266
Хані Мохаммад Хайдура
Механізм регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора системи вищої освіти УкраїниУкраины
274
Хусейн Наєф Набульсі
Сучасні підходи до регулювання державно-приватного партнерства (міжнародний досвід)
286
Панченко О. П., Панченко В. А.
Роль М.В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї
297
Подлужна Н. О.
Систематизація підходів до визначення категорії «економіка знань»
303
РЕЦЕНЗІЇ НА МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Череп А.В.
Рецензія на монографію «Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади» / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 208 с.
318