№ 29, 2016 рік

Назва статті Сторінка

До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна
9
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Л.М. Фільштейн, В.М. Журавльов
Професійна культура в аспекті підготовки фахівців
12
М.В. Бугайова, О.М. Петіна
Мотиваційні основи розвитку інноваційного потенціалу молоді
18
О.А. Магопець
Структурологічна модель формування соціальної політики
29
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова
Аналіз здійснення структурної модернізації економіки України
36
І.В. Несторишен, І.І. Бережнюк
Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі
46
Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко
Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи
53
Т.В. Руда, С.А. Попель
Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС
61
В.А. Туржанський, Д.М. Хома
Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС
68
С.А. Аскерова
Оцінка структури національної економіки з точки зору стійкості розвитку
78
Ю.О. Медвідь
Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні
87
Ю.О. Нестеренко
Розвиток фермерського господарства у центральних областях України у період її незалежності
95
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
М.В. Руденко
Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін
104
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
О.А. Магопець, А.В. Босенко
Розвиток процесів управління оподаткуванням в системі державного управління
111
С.А. Фрунза
Проблеми та напрямки удосконалення державної фінансової інтервенції аграрних підприємств в Україні
120
Т.М. Шишкіна
Сучасні проблеми антикризового управління у банківській діяльності
129
Раxiма Шукрaддін кизи Байрамова
Удосконалення управління банківськими ризиками при кредитуванні агропромислових підприємств
135
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
О.О. Лисиченко
Організація та методика обліку об’єктів основних засобів за компонентами
145
Я.В. Клименко
Нормативно-правове регулювання відносин між афілійованими особами у міжнародному та українському законодавстві: порівняльний аспект
152
О.С. Роєва
Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України
164
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Каял Бассам, Ліна Абу Гунмі, Діана Абу Гунмі, Амір Рашід, Міхай Ніколеску, Іяд Аль Хатіб
Целюлозно-паперова промисловість: продуктивність діяльності та економіка відтворення ресурсів
171
О.О. Селезньова
Методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
178
І.В. Харченко, Л.М. Романюк
Особливості впровадження системи «бережливого виробництва» на українських підприємствах машинобудівної галузі
187

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ
196