№ 26, 2014 рік

Назва статті Сторінка
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І.
Промислова політика зарубіжних країн
3
Жукова В. О.
Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти
10
Котенко Т. М.
Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти
21
Пальчевич Г. Т.
Сучасні реалії та перспективні напрямки державного регулювання інноваційного розвитку підприємництва
26
Вінницька Т. В.
Інноваційний потенціал національної економіки: сутність та структура
34
Лавренкова І. М.
Основні засади та фактори державного регулювання економічної безпеки України
41
Руденко М. І.
Система управління фінансовим забезпеченням автомобільного транспорту
48
Царенко І. О.
Рейтингові системи ранжування вищих навчальних закладів: українські та світові методики
56
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Ушенко Н. В.
Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості
67
Бойченко В. С.
Сучасний стан професійного навчання персоналу на підприємствах України
74
Гаркавенко Н. О.
Регулювання зайнятості населення в інноваційній сфері як чинник підвищення рівня доходів
82
Калінін А. М.
Особливості проведення співбесіди як методу професійного відбору персоналу в ринкових умовах
90
Сибірцев В. В.
Структура та складові соціального капіталу суспільства
98
Беляк Т. О.
Корпоративна культура як інструмент регулювання соціально-трудових відносин
104
Волчкова Г. К.
Освітньо-професійний розвиток працівників на основі накопичення соціального капіталу
110
Гончарова Н. В.
Діагностика сучасних тенденцій в сфері зайнятості України
118
Даневич М. В.
Регулювання конкурентоспроможності найманих працівників на основі активізації соціального партнерства
124
Златопольська А. С.
Державна політика на ринку праці в умовах старіння населення
132
Петіна О. М.
Залучення потенціалу молоді до праці інтелектуального змісту
137
Рябоволик Т. Ф.
Розробка та реалізація стратегії регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі національної економіки
142
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Давидов Г. М., Петрик О. А.
Аналіз практики організації національних систем аудиту в державах Європейського економічного простору
151
Зарудна Н. Я.
Облікова політика пивоварного підприємства у сфері постачання
158
Колос Н. М.
Особливості розподілу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
166
Кононенко Л. В., Кононенко С. О.
Післядипломна освіта бухгалтерів в Україні: проблеми та перспективи
172
Кузьменко Г. І.
Події після дати балансу, пов’язані з податковими відносинами підприємства: сутність, види та порядок розкриття
177
Лисенко А. М.
Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання
184
Мірошник В. В., Цьома О. Ю., Орлик С. В.
Достовірність фінансової звітності як імператив економічної безпеки суб’єктів господарювання
193
Острівна Л. В.
Проблемні аспекти нарахування та сплати військового збору
200
Пугаченко О. Б.
Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз
207
Клименко Я. В.
Афілійовані особи: походження терміну, критерії визначення й застосування у вітчизняній та міжнародній практиках
215
Поддубна Н. М.
Товарні запаси роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації: економічна сутність та класифікація
226
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Горлов С. М.
Вплив фактору заощаджень на рівняння економічної рівноваги в макроекономіці
233
Ревчун Б. Г.
Історична еволюція науки управління: менеджмент організацій
240
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Василенко Д. В.
Банківські установи у розвитку інтеграційних процесів на інвестиційному ринку України
249
Ніколаєва С. П., Пугаченко О. Б.
Лізингова діяльність: історія виникнення та розвитку
255
Магопець О. А.
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «податкове стимулювання»
265
Письменний В. В.
Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України
273
Федосенко Л.В., Марченко Л. Н., Мінчукова М. Е.
Проблеми формування ресурсної бази банківського сектору Республіки Білорусь
281
Шалімов В. В., Магопець С. О.
Збір за місце для паркування транспортних засобів в системі місцевих податків і зборів України
291
СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Дмитришин Б. В.
Дослідження впливу процесів злиття та поглинання на динаміку ВВП України
300
Кернасюк Ю. В.
Інтелектуальний аналіз даних для навчання і практичного застосування в економіці
307
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Жовновач Р. І.
Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах маркетингового підходу
315
Панченко М. О., Городецька Т. Б.
Система менеджменту безпеки харчової продукції
322
Суворова І. М.
Критерії оцінки конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств України
327
Баннікова З. В., Федосенко Л.В.
Система головних функцій у моделі управління інноваційним потенціалом підприємства
333
Свідерська А. В.
Дослідження зовнішньоторговельного напряму діяльності підприємств машинобудівної галузі Хмельниччини
341
Селезньова О. О.
Система управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
348