№ 25, 2014 рік

Назва статті Сторінка
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Фільштейн Л.М., Немченко Т. А.
Особливості стимулювання праці на підприємствах машинобудування України
3
Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І.
Фінансові засади соціальної відповідальності підприємств
9
Пасєка С. Р.
Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект
18
Бєлік В. Д.
Розвиток трудового потенціалу персоналу підприємств енергетичної сфери
28
Бідак В. Я.
Новітні міграційні процеси в Україні як детермінанта вибору її інтеграційного вектора розвитку
34
Бугайова М.В.
Менеджмент трудоресурсного забезпечення в контексті стратегії соціально-економічного та інноваційного розвитку регіональної економіки
42
Іванченко В. О.
Охорона праці в малих фермерських господарствах
47
Калінін А. М.
Сучасні методи оцінки банківського персоналу
52
Малаховський Ю. В., Хусcейн Наєф Набульсі
Аналітична база регулювання ефективності державної системи охорони здоров’я
59
Нагорна О. О.
Теоретичні засади розгляду інноваційної складової розвитку трудового потенціалу суспільства
63
Пальчевич Г. Т.
Забезпечення зайнятості населення в умовах становлення інноваційної економіки
7
Решитько Т. В.
Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах
78
Романюк Л. М., Вдовиченко Л. В.
Оцінка компетентності як фактору підвищення конкурентоспроможності персоналу
85
Харун О. А.
Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства
92
Базалійська Н. П.
Планування трудової поведінки робітника як визначальна передумова ефективного управління промислово-виробничим персоналом підприємства
98
Башинський Т. В.
Соціальна відповідальність банківського сектору України
104
Волчкова Г. К.
Формування соціального капіталу: фактори-стимулятори і фактори-блокатори
110
Волянська-Савчук Л. В.
Стан корпоративної культури на машинобудівних підприємствах Хмельницької області
116
Молнар Н. В.
Методологічні основи дослідження взаємозв’язків категорії трудовий потенціал людини та суспільства
122
Настич Т. П.
Фінансове забезпечення підготовки фахівців у галузі культури та мистецтва: до постановки проблеми
129
Семикіна А. В.
Вектор соціального розвитку України в контексті перспектив побудови інноваційної економіки
136
Скурська В. А.
Сутнісна характеристика трудового потенціалу підприємства
142
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Бондарчук Ю. П.
Історія формування інфраструктури товарної біржі в Україні XVIII – ХХ ст.ст.
148
Горлов С. М.
Механізм формування взаємодії сукупного попиту і сукупної пропозиції
155
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ. ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бережнюк І. Г., Несторишен І. В., Неліпович О. В.
Ґенеза категорії «митні процедура» в законодавчому та науковому контекстах
163
Гузікова Л. А.
Участь держави у вирішенні житлової проблеми населення Росії
171
Комарова О. А.
Шляхи розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства
182
Гришина Л. О., Гавриленко Н. В., Гришина Н. В.
Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу
193
Домашенко М. Д., Омельяненко В. А., Прокопенко М. О.
Забезпечення економічної безпеки країни на основі стратегічного маркетингу
198
Заєць М. А.
Стан та управління перспективним розвитком банківської системи України
205
Збаржевецька Л. Д., Романюк Л. М., Фрунза С. А.
Інноваційні процеси: оцінка тенденцій та перспектив
210
Прус Л. Р.
Оцінка здійснення митних процедур в міжнародних рейтингах
218
Руда Т. В.
Особливості імплементації положень Кіотської конвенції у вітчизняну практику здійснення митної справи
225
Туржанський В. А.
Спрощення митних процедур відповідно до Рамкових стандартів ВМО
230
Байрамова Р. Ш.
Банковские риски и научно-методические основы их формирования
237
Гуменюк О. С.
Удосконалення механізму реалізації ендогенного потенціалу інноваційного розвитку національної економіки
245
Кривоногова І. Г.
Удосконалення вищої освіти в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки
254
Масленко О. С.
Світова валютно-фінансова система як складова нового геоекономічного простору
262
Попель С. А.
Стан і перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні
267
Сакір-Молочко Н. В.
Напрями діяльності, проблеми та перспективи розвитку Єврорегіону «Дніпро»
272
Сало А. В.
Роль та місце вищої освіти України в сучасній економічній системі
278
Щербініна С. А., Головань Д. П.
Проблеми забезпечення населення України доступним житлом в сучасних умовах
283
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Гамалій В. Ф., Малаховський Ю. В., Осадча-Фіц Л. С.
Операційно орієнтоване управління витратами підприємства з вирощування тваринницької продукції
288
Безпарточний М. Г.
Механізми формування сучасних організаційно-економічних форм господарювання торговельних підприємств
294
Гуцалюк О. М.
Видові прояви процесів розвитку на підприємстві
300
Костромін Г. Т.
Реструктуризація як перспективний напрямок сталого розвитку підприємства
306
Лисиченко О. О., Будніков В. М.
Проблеми надходження прямих інвестицій у машинобудівні підприємства м. Кременчук
313
Педченко Н. С.
Концепція толерантності у формуванні і використанні фінансового потенціалу підприємства
319
Харченко І. В.
Проблеми впровадження «бережливого виробництва» на сучасних українських підприємствах
326
Шинкаренко О. М., Костенецький Є. В.
Методичне забезпечення аналізу конкурентоспроможності регіонів
335
Аль-Шаргі Фахд
Проведення вартісного аналізу господарської практики підприємства і диверсифікація його виробництва
341
Баєв Ю. А.
Фінансове управління розвитком підприємства у нестабільному середовищі
348
Бондаренко О. В.
Обґрунтування варіантів оподаткування підприємств малого бізнесу регіону
356
Гуцал О. П.
Теоретико-методологічні основи бюджетування витрат на персонал
365
Дамаскін М. О.
Методичне забезпечення процесу планування на малому підприємстві при науково-технологічному розвитку
371
Колесніков Д. В.
Компромісна оптимізаційна модель в контексті економічної безпеки
377
Краснощок А. В.
Антикризове управління підприємствами аграрного сектора економіки
385
Почотова Я.В.
Процес розробки маркетингової комунікативної стратегії підприємства
390
Рибак О. В.
Особливості формування механізму контролінгу на машинобудівних підприємствах
395
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ. СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Шалімова Н. С.
Спеціальні вимоги в сфері організації виконання завдань з обов’язкового аудиту
402
Головченко Н. Ю., Головченко О. О.
Реформування системи обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в умовах запровадження блочного диференційованого тарифу
412
Магопець О. А., Кузьменко Г. І.
Моделі організації податкового обліку
418
Пальчук О. В., Нечай Н. М.
Проблеми формування облікової політики виробничих запасів машинобудівних підприємств
426
Савченко В. М., Кононенко Л. В., Савченко О. С.
Організаційні аспекти формування інформаційної системи управління витратами сільськогосподарських підприємств
435
Смірнова І. В., Смірнова Н. В.
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
439
Дехтярьов С. М.
Об’єкти аудиту в сфері праці, як система
447
Загреба М. М.
Теоретичні аспекти використання факторного аналізу при аналізі динаміки фінансового стану підприємства
455
Цятковська О. В.
Основні аспекти організації бухгалтерського обліку виплат працівникам банків
462